ประวิตร รายงานครม.แผนฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด-โครงการธนารักษ์ประชารัฐ

วันที่ 15 ก.ย. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า จากการลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เร่งรัดดำเนินการตามแผนการพัฒนาฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดให้สำเร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่สำหรับบริหารจัดการน้ำท่วม และน้ำแล้ง รวมถึงเพื่อเป็นต้นแบบให้กับหนองบึงอื่นๆ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ พร้อมกับมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกำหนดเกณฑ์บริหารน้ำในบึงเพื่อใช้สำหรับการปลูกพืชโดยรอบ และจัดการกับมูลดินจากการขุดเพื่อคืนทัศนียภาพให้กับบึง พร้อมทำการขุดลอก และหาทางดักตะกอนไว้

ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การนำน้ำเข้าออกอย่างมีประสิทธิภาพ และสั่งการให้กระทรวงการคลังเร่งปักหลักเขตและส่งมอบสัญญาเช่า ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้ร่วมกับท้องถิ่นวางโครงข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับบึงบอระเพ็ด

พร้อมกันนี้ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ตาม นโยบายของรัฐบาลในการบริหารทรัพย์สินของรัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการรับรองสิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่ออยู่อาศัยและทำกินได้อย่างเป็นธรรม และมีความมั่นคง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘พล.อ.อภิรัชต์-พ.ต.อ.ณรัชต์’ เป็น รองเลขาธิการพระราชวัง
บทความถัดไปพท.ถามประยุทธ์ อ้างเงินคงคลังเยอะ แล้วกู้ทำไม ซัด เบี้ยยังชีพคนแก่-พิการ ยังจ่ายช้า