‘ประวิตร’ นำทีมประชุมพัฒนายั่งยืน-มุ่งแก้ความยากจน

“บิ๊กป้อม” ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศยั่งยืน เน้นคุณภาพการศึกษา พร้อมส่งเสริมเกษตรกรรม รองรับการพัฒนา เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม มุ่งแก้ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ย้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เมื่อ 14 ก.ย. 2563 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่ประชุม ได้รับทราบการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับประเทศไทย โดย กพย. มอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ครอบคลุมงานทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย

1) การสร้างความตระหนักรู้
2) การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ แผน 3 ระดับของประเทศ
3) กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
4) การจัดทำโครงการ การดำเนินงานและการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
5) ภาคีการพัฒนา
และ 6) การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบให้กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ และประสานงานหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายหลัก (Goal) และ 169 เป้าหมายย่อย (target) ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะครอบคลุมการพัฒนาได้ครบทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งจะมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทการพัฒนาประเทศ

พล.อ.ประวิตร กล่าวมอบนโยบายโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการ และประสานสอดคล้อง การทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าต้องเตรียมความพร้อมการรับมือกับปัญหาความท้าทายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโรคอุบัติใหม่เช่น covid-19 หรือภัยธรรมชาติ อย่างวาตภัยและอุทกภัย รวมทั้งการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมกัน ในสังคม ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด และยืนยันที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาความยากจน การส่งเสริมภาคเกษตรกรรม และการลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พล.อ.ประวิตร ยังกล่าวเน้นย้ำถึงเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ให้มีความยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย ทุกมิติ ไปสู่ความยั่งยืน ในอนาคตข้างหน้าร่วมกันต่อไป

 

บทความก่อนหน้านี้“อรรถวิชช์” จี้ “บิ๊กตู่” เร่งขันน็อตกรมบัญชีกลาง เบิกจ่ายงบฯ ก่อนเศรษฐกิจจะโคม่าหนัก
บทความถัดไปเพื่อไทย จี้ รัฐบาล-ส.ว.ถึงเวลาแสดงความจริงใจ ร่วมลงชื่อเปิดประชุม ถก4ญัตติแก้รธน.