กมธ.งบ’64 ขีดเส้น 3 วัน สั่งอนุบูรณาการ 2 ส่งรายงานข้อเท็จจริง ปมส.ส.เรียกส่วย

กมธ.งบ’64 ขีดเส้น 3 วัน สั่งอนุบูรณาการ 2 ส่งรายงานข้อเท็จจริง ปมส..เรียกส่วย

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (...) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2564 ได้เผยแพร่เอกสารข่าว กรณีที่ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกมธ. จำนวน 8 คณะ ตามข้อบังคับการประชุม ข้อที่ 96 วรรคหนึ่ง เพื่อให้คณะอนุกมธ.มีหน้าที่ และอำนาจในการพิจารณางบประมาณของส่วนราชการตามร่าง ...งบประมาณฯ ตามกรอบอำนาจ ที่คณะกมธ.ได้มอบหมายนั้น จากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะว่า มีอนุกมธ.บางคนในคณะอนุกมธ.แผนบูรณาการ 2 ซึ่งเป็นคณะอนุกมธ. 1 ใน 8 คณะ เรียกรับเงินจำนวน 5 ล้านบาท จากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้มีการพิจรณาผ่านงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ขอรับจัดสรรงบประมาณนั้นคณะกมธ. ได้ประชุมพิจารณากรณีดังกล่าวแล้วมีข้อสรุปโดยกำหนดให้คณะอนุกมธ.แผนบูรณาการที่ 2 จัดทำรายงานข้อเท็จจริงในประเด็นที่ตกเป็นข่าวเสนอต่อที่ประชุมของคณะกมธ. ภายใน 3 วัน เพื่อจะได้หาข้อสรุปส่งถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร

นอกจากนี้ คณะกมธ.ได้กำหนดแนวทางเพิ่มเติมในการพิจารณาของคณะอนุกมธ.ทั้ง 8 คณะ นับจากนี้ ต้องดำเนินการดังนี้ 1.หากคณะอนุกมธ.มีปัญหาในการพิจารณางบประมาณของหน่วยงานใด ให้จัดทำรายงานเสนอต่อคณะกมธ. เพื่อขอหารือ และร่วมกันแก้ปัญหาในที่ประชุมของคณะกมธ. 2.ให้ประธานคณะอนุกมธ. เข้มงวดในการกำหนดบุคคลที่สามารถเข้าร่วมประชุมเฉพาะอนุกมธ. ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 3.ให้คณะอนุกมธ.ดำเนินการตามกรอบหน้าที่ และอำนาจที่ที่คณะกมธ.มอบหมาย อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตจากที่ประชุมของคณะกมธ.ไปยังคณะอนุกมธ.ว่าควรปรับลดงบประมาณของหน่วยงานใด ให้คณะอนุกมธ.พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าว หากได้ข้อสรุปประการใด ให้นำกลับมารายงานผลต่อคณะกมธ.

4.การพิจารณางบประมาณของคณะอนุกมธ.ต้องเป็นการพิจารณาที่ถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร.. 2562 และกรอบอำนาจที่คณะกมธ.มอบหมายเท่านั้น และ5.การสอบถาม และชี้แจง เพื่อพิจารณางบประมาณของคณะอนุกมธ.ต้องดำเนินการเฉพาะในห้องประชุมเท่านั้น และห้ามอนุกมธ.หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณางบประมาณในคณะอนุกมธ. ประสานงาน หรือติดต่อหารือกันส่วนตัวกับหัวหน้าส่วนราชการหรือข้าราชการที่เกี่ยวกับการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าใดๆ เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว คณะกมธ.จะรายงานความคืบหน้าต่อไป

บทความก่อนหน้านี้“สุเทพ” เตือนม็อบนศ. ให้ดูรุ่นพี่เป็นตัวอย่าง สู้คดีนับไม่ถ้วน ข้อหากบฏ-อั้งยี่ซ่องโจร
บทความถัดไปครอบครัว “วันเฉลิม” พบเอกอัครราชทูตกัมพูชา จี้ติดตามคดีหายตัว