“ประวิตร” ร่วมถก คกก.กองทุนดีอี วางกรอบบริหาร-ขอทุนปี 64 ย้ำต้องดำเนินให้เกิดประสิทธิภาพ

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายและโครงการในการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 5 /2563

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการพิจารณาเพื่อปรับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เป็นไปตามที่ได้มีการอนุมัติทุนอุดหนุนเพิ่มเติม และวางแผนการดำเนินงานของกองทุนในปีงบประมาณถัดไปให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความชัดเจน และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งด้านการเงิน การบริหารกองทุน การติดตามประเมินผล รวมถึงการกำหนดทิศทางของกองทุน ให้สามารถพัฒนาได้ทันต่อสถานการณ์ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

นายพุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญา ของโครงการที่มี
คำขอวงเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท ตามมาตรา 26 (1) จำนวน 2 โครงการ พร้อมทั้ง ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ของกองทุนฯ จำนวน 9 ท่าน และได้เห็นชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ได้แก่ 1) เห็นชอบคู่มือการขอรับการจัดสรรเงินฯ เพื่อกองทุนฯ จะได้เผยแพร่คู่มือการจัดสรรเงินฯ ต่อไป 2) เห็นชอบ (ร่าง) ตัวชี้วัดสำหรับจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 โดยมอบหมายเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้แทน กรรมการทุนหมุนเวียน ในการประชุมหารือ อีกทั้ง ที่ประชุมได้เห็นชอบการปรับปรุงประมาณการรายจ่ายกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) และยังได้ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีและแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุน ประกอบด้วย 1) เห็นชอบรายการค่าใช้จ่ายและโครงการบริหารในการบริหารกองทุน ตามมาตรา 26 (5) และประมาณรายจ่ายกองทุนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2) เห็นชอบร่าง กรอบนโยบายกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย 6 เรื่อง ได้แก่ 1. Digital Manpower “การศึกษากับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล” 2. Digital Health “นวัตกรรมดิจิทัลทางด้านสาธารณสุข” 3. Digital Agriculture “เกษตรเชิงรุกด้วยนวัตกรรมดิจิทัล” 4. Digital Technology “เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกอนาคต” 5.Digital Government & Infrastructure “รัฐบาลดิจิทัล” 6.Digital Agenda “โครงการตามนโยบายเร่งด่วน” และ 3) เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2564-2566) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนในการพิจารณาให้เงินโครงการที่ขอเงินรับการสนับสนุนจากกองทุน จะพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ต้องเกิดประโยชน์ภาพรวมของประเทศชาติและประชาชน

นางวรรณพร กล่าวว่า กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามมติ
ที่ประชุม และประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ สดช. มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้งบประมาณเงินกองทุนนี้ไปสนับสนุนกับผู้ขอรับทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดนวัตกรรมใหม่แล้วก็สอดคล้องตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

นอกจากนี้ พลเอกประวิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่คณะกรรมการฯ ได้รับทราบและพิจารณา
ในวันนี้ มีหลายประเด็นที่ฝากเน้นย้ำเพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนมีประสิทธิภาพ และเห็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้การใช้จ่ายเงินกองทุนในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ขอให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ต่อเนื่องและการปรับปรุงประมาณการจ่ายของกองทุนเพิ่มเติม ขอให้เร่งดำเนินการจัดส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

บทความก่อนหน้านี้แซ็ค ชุมแพ ตื่นเต้น!! ร้องเพลงสาวกัมพูชา “รอน้องขอแต่ง”
บทความถัดไป“ศรีสุวรรณ” จ่อร้องคณะกรรมการอัยการสอบ “เนตร นาคสุข” ปมมีคำสั่งไม่สั่งฟ้อง “บอส”