“เอ็กซิมแบงก์” โดดอุ้มเอสเอ็มอี | ออกพันธบัตรพัฒนา 17ด้าน | ตลาดอาคาร สนง.ให้เช่าบูม | ค้าน “ทีวีดิจิตอล” เรียงช่องใหม่

แฟ้มข่าว

ออกพันธบัตรพัฒนา 17 ด้าน

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กล่าวว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) มีแผนที่จะออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พันธบัตรเพื่อสังคม และพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเป็นครั้งแรกของรัฐบาลไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ด้านขององค์การสหประชาชาติ อาทิ ขจัดความยากจน สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาเท่าเทียม พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึง การจ้างงานมีคุณค่า การรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการลดความเหลื่อมล้ำ เป็นต้น ช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นระดับ 2 องศาเซลเซียส ตามความตกลงปารีส เป็นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ปั้น “เกษตรทฤษฎีใหม่”

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนองบประมาณ 9,805.707 ล้านบาท โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จะตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ กำหนดคุณสมบัติเกษตรกร จัดทำคู่มือการดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีพื้นที่เกษตรตั้งแต่ 3 ไร่ พร้อมอุทิศตนเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ชุมชน พื้นที่จะถูกออกแบบแปลงตามหลักทฤษฎีใหม่ สอดคล้องกับภูมิสังคม ได้รับสระเก็บน้ำความจุรวม 4,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) การส่งเสริมและปัจจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากกรมประมง การปรับสภาพและบำรุงดินจากกรมพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมด้านพืชและไม้ผลจากกรมส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมปัจจัยด้านปศุสัตว์และพืชเลี้ยงสัตว์จากกรมปศุสัตว์

ตลาดอาคาร สนง.ให้เช่าบูม

นายภัทรชัย ทวีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการสื่อสาร บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าวว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2563 แต่พบว่า ณ สิ้นไตรมาส 2 ที่ผ่านมา จำนวนพื้นที่สำนักงานทั้งหมดในกรุงเทพฯ ยังเพิ่มขึ้นเป็น 8.991 ล้านตารางเมตร (ตร.ม.) จากการเปิดตัวอาคารสำนักงาน 5 โครงการ พื้นที่เช่ารวมทั้งหมด 134,053 ตร.ม. มูลค่าพัฒนารวมประมาณ 13,100 ล้านบาท และพบว่ายังคงมีพื้นที่สำนักงานอีกประมาณ 1.30 ล้าน ตร.ม. ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2563-2565 ทั้งนี้ การที่ผู้ประกอบการยังคงเดินหน้าพัฒนาอาคารสำนักงาน เนื่องจากเห็นว่าเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงต่ำ

ปั้นสนามบินภูเก็ต-เชียงใหม่ 2

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวว่า กพท.ได้ศึกษาแผนแม่บทท่าอากาศยานในประเทศไทย พบว่าจะต้องพัฒนาท่าอากาศยานแห่งใหม่ 2 แห่ง เพื่อรองรับความต้องการเดินทางทางอากาศ จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ คือ สนามบินภูเก็ตแห่งที่ 2 มีพื้นที่เหมาะสมที่ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา และภาคเหนือ สนามบินเชียงใหม่ แห่งที่ 2 พื้นที่เหมาะสมอยู่ใน อ.บ้านธิ โดย กพท.ได้ศึกษาแผนแม่บทและรายงานกระทรวงคมนาคม ทราบว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้ ทอท.เป็นผู้ศึกษารายละเอียดและการลงทุน ก่อนหน้านี้ทราบว่ามีเอกชนสนใจจะพัฒนาสนามบินในพื้นที่ภาคใต้หรือภูเก็ตแห่งที่ 2 แต่ไม่ได้ยื่นรายละเอียดขอพัฒนาโครงการเข้ามายัง กพท. ทั้งนี้ หาก ทอท.พัฒนาสนามบินภูเก็ตแห่งที่ 2 ใน จ.พังงา ก็ไม่ควรพัฒนาสนามบินเพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว แต่หากเจ้าของสนามบิน ทั้งกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ทอท. หรือเอกชน จะขยายขีดความสามารถของสนามบินก็ทำได้

“เอ็กซิมแบงก์” โดดอุ้มเอสเอ็มอี

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) กล่าวว่า ครึ่งหลังปี 2563 เอ็กซิมแบงก์ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 1.บริการประกันการส่งออกสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อม เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปีหรือจ้างงานไม่เกิน 50 คน ที่เพิ่งเริ่มต้นส่งออก ไม่เคยใช้บริการประกันการส่งออก และมีแผนจะส่งออกมูลค่าไม่สูงนัก ขออนุมัติวงเงินผู้ซื้อ 1-5 แสนบาท วงเงินรับประกันสูงสุด 2 ล้านบาทต่อรายผู้เอาประกัน 2.สินเชื่อเอ็กซิมเสริมทุนธุรกิจขนาดกลาง เป็นเงินทุนหมุนเวียน สูงสุด 80 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 3.75% ต่อปี และ 3.สินเชื่อเอ็กซิมเสริมไทยเก่ง เงินทุนหมุนเวียนผู้ส่งออกเอสเอ็มอี 3 กลุ่มได้แก่ เกษตร อาหาร เครื่องสำอาง วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 4% ต่อปี กรณีส่งออกไปกลุ่มซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)

ค้าน “ทีวีดิจิตอล” เรียงช่องใหม่

นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า วันที่ 4 สิงหาคมนี้ กสทช.จะจัดประชุมรับฟังความเห็นในกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลและโครงข่ายทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีครั้งที่ 2 ถึงการเรียงช่องทีวีดิจิตอลใหม่ตามคำสั่งศาลปกครองกลาง และกรณีมีช่องที่เป็นจอดำจากการคืนใบอนุญาต ซึ่งปัจจุบันการเรียงช่องเป็นไปตามเงื่อนไขการประมูล และผู้ชมก็จดจำได้และคุ้นเคย

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งมันก็จะเกิดความวุ่นวายส่งผลต่อคนดูและอุตสาหกรรมทีวีไทยครั้งใหญ่แน่นอน

บทความก่อนหน้านี้โฆษกกต.แจงประเภทสถานที่กักกันของผู้เดินทางเข้าไทย
บทความถัดไปฝนตกหนักทำเกาหลีใต้กว่า 1,000 คนต้องทิ้งบ้าน ตายแล้ว 13