องค์การนักศึกษา มธ. ออกแถลงการณ์จี้ รบ.รับผิดชอบ ถามคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมโรค หรือคุมคนเห็นต่าง

องค์การนักศึกษา มธ. ออกแถลงการณ์จี้ รบ.รับผิดชอบ ถามคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมโรค หรือคุมคนเห็นต่าง

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า แถลงการณ์ ขอให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบ กรณี ข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงของรัฐบาลในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ท่ามกลางสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตตามปกติของประชาชน ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา นับว่ารัฐบาลได้พยายามเป็นอย่างยิ่ง ในการควบคุมการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลในทางบวก แต่อย่างไรก็ตาม เราเองก็มีข้อสงสัยในการปฏิบัติงานของรัฐบาล อันเป็นต้นเหตุของความเคลือบแคลงใจของประชาชนในหลายส่วน องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะตัวแทนของนักศึกษา ได้รับฟังความคิดเห็นจากคนรุ่นใหม่ เราจึงขอเป็นตัวแทนในการสอบถามถึงข้อสงสัยในการบริหารจัดการ ตามข้อความดังต่อไปนี้

1.การคงไว้ซึ่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลมีการประกาศใช้พระราชกำหนดนี้ โดยอ้างว่า เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันเริ่มมีเสียงคัดค้านจากประชาชนหลายกลุ่ม ต่อความจำเป็นในการคงไว้ซึ่งพระราชกำหนดนี้ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่ได้บรรเทาลงแล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นได้สร้างความไม่ไว้วางใจต่อวัตถุประสงค์ในการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ของรัฐบาล ว่า แท้จริงแล้วการคงไว้ซึ่ง พ.ร.ก. ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองในการควบคุมผู้เห็นต่าง

2.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และเป็นที่เข้าใจได้ว่าผลกระทบดังกล่าวย่อมเกิดขึ้นเป็นปกติทั่วโลก แต่จากการรายงานล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการคาดการณ์ว่า ในปีนี้ เศรษฐกิจไทยจะขยายติดลบ ถึงร้อยละ 8.1 หากเรานำมาเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะพบว่า ประเทศไทยมีการถดถอยทางเศรษฐกิจมากที่สุด และมากกว่า ประเทศในกลุ่มอย่างมีนัยยะสำคัญ เราจึงมีข้อสงสัยเรียนถามดังนี้

“การทำงานของรัฐบาล ณ ปัจจุบันในการแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้น ถือว่าได้ใช้ความสามารถเต็มที่แล้วหรือไม่ เหตุใด ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทยถึงหนักหนาสาหัสกว่าประเทศอื่น” หากรัฐบาลได้ใช้ความสามารถเต็มที่แล้ว “ รัฐบาลมีความสามารถเพียงพอหรือไม่ในการบริหารราชการแผ่นดินต่อ” ท้ายที่สุด “รัฐบาลมีความชอบธรรมหรือไม่ในการอยู่ในตำแหน่งต่อไป ทั้งที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และนำมาซึ่งความเดือดร้อนของประชาชนเป็นจำนวนมาก”

  1. ความหละหลวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในระลอกที่ 2 ของรัฐบาล อันเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการติดเชื้อภายในประเทศอีกครั้ง โดยสามารถแบ่งเป็นกรณีได้ดังนี้

3.1 กรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุขร่วมงานฉลองที่สถานทูต

3.2 กรณี การได้รับการยกเว้นเข้าประเทศของคณะทหารจากประเทศอียิปต์

3.3 กรณี การได้รับการยกเว้นกักตัว ให้เข้าพักที่คอนโดมิเนียมส่วนตัวของคณะทูตต่างชาติ

จากเหตุการณ์ข้างต้น ส่งผลให้ประชาชนมีความไม่มั่นใจต่อมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐบาล และเป็นภาพสะท้อนของการจัดการปัญหาแบบสองมาตรฐานของรัฐบาล เราจึงขอเรียนถามท่านถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่า

“สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นที่แน่ชัดถึงความหละหลวม ต่อการควบคุมและคัดกรองการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าของรัฐบาล ซึ่งนำมาสู่ความเสี่ยงต่อประชาชน ทั้งในแง่ความปลอดภัย เศรษฐกิจ และสังคมเป็นอย่างมาก รัฐบาลในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบ จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร และจะแก้ไขปัญหาอย่างไรหากมีการระบาดในระลอกที่ 2 เกิดขึ้น”

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอกล่าวโทษความผิดต่อรัฐบาลที่ไม่สามารถดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) อย่างรอบคอบและรัดกุม จนนำมาซึ่งความเสี่ยงของการระบาดในระลอกที่ 2 อีกทั้งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น โดยเทียบจากรัฐบาลอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งได้รับผลกระทบและมีสภาพแวดล้อมทางสังคมใกล้เคียงกับประเทศไทย

และเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลและคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดย

1.ลาออกจากตำแหน่งเพื่อความโปร่งใสและชอบธรรมของสังคม

2.ยกเลิกการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

3.เพิ่มเติมมาตรการทางสาธารณสุขที่รัดกุม เท่าเทียม และโปร่งใส

เพื่อธำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยและมั่นคงของประชาชน โดยความรับผิดชอบที่รัฐบาลพึงกระทำนี้ ย่อมนำมาซึ่งการไม่เป็นมลทินทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย ที่ประชาชนจะทำการจารึกไว้ว่า ท่านคือผู้นำแบบใด ความรับผิดชอบต่อประชาชน คือหน้าที่ของรัฐบาล

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทความก่อนหน้านี้คืบโควิด-19 อนุดิษฐ์ จี้ รบ.ทบทวนมาตรการแขกวีไอพี ลั่น “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ไร้ความหมายแล้ว
บทความถัดไปผู้ตรวจฯ สั่งยุติคำร้องอดีตสนช.นั่งเก้าอี้ป.ป.ช. บอกไม่เข้าเงื่อนไขส่งให้ศาลพิจารณา