กสม.ห่วงเวทีรับฟังความเห็นโครงการจะนะ ขอจนท.รัฐ -ปชช. ยึดหลักสิทธิมนุษยชน

กสม.ห่วงเวทีรับฟังความเห็นโครงการจะนะ ขอ จนท.รัฐ -ปชช. ยึดหลักสิทธิมนุษยชน เปิดโอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างสันติ หลีกเลี่ยงการยั่วยุ-การใช้ความรุนแรง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะผู้ดูแลการส่งเสริม คุ้มครองและตรวจสอบงานด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งของโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ว่า ในวันที่ 11 กรกฎาคม ทาง ศอ.บต. จะจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าว ที่โรงเรียนจะนะวิทยา ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จ.สงขลา ซึ่งที่ผ่านมามีทั้งกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนและคัดค้านการดำเนินโครงการด้วยเหตุความกังวลต่อผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการกล่าวอ้างถึงการปิดกั้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รู้สึกห่วงกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของโครงการจะนะ ซึ่งอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้

นายสมณ์ กล่าวต่อว่า ขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ คือ ศอ.บต. ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการและดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกฝ่ายครอบคลุมทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้านโครงการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ผลดีและผลเสียเพื่อเปิดเผยอย่างชัดเจนและคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเวทีเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ขณะที่ หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงต้องกำชับให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง ส่งผลต่อการละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน

นายสมณ์ กล่าวต่ออีกว่า ประชาชนและภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น ควรตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสันติ หลีกเลี่ยงการยั่วยุและการใช้ความรุนแรงในทุกกรณี ทั้งนี้ กสม. ติดตามสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างใกล้ชิด รวมถึงโครงการจะนะและโครงการพัฒนาอื่น ๆ หวังว่าการดำเนินการของทุกภาคส่วนจะคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิชุมชน รวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างสันติ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่ายและนำไปสู่ความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

บทความก่อนหน้านี้‘สมคิด’ เชื่อ ครม.ศก.ทำงานร่วม ทีมที่ปรึกษาศก.นายกฯได้
บทความถัดไป‘ประยุทธ์’ ให้การต้อนรับ ผบ.ทบ.สหรัฐ ขอบคุณ ช่วยดูแลคนไทยให้กลับประเทศ