‘บิ๊กป้อม’ หนุนเทคโนโลยีอวกาศวางรากฐานในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 พร้อมด้วย นายพุฒิพงศ์ ปุณณ์กัณฑ์. รมต กระกรรวงดิจิทัลเพเผศรษฐกิจและสังคม นายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสื่งแวดล้อม และคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวข้อง

พลเอกประวิตร กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ พร้อมกระตุ้นการสร้างบรรยากาศการลงทุนจากผู้ประกอบการต่างชาติ และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ในระดับรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติ ให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติขึ้น

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกัณฑ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานพร้อมทั้ง ผลักดันนโยบายด้านกิจการอวกาศ ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการอวกาศ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นการจัดทำนโยบายด้านกิจการอวกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว โดยได้เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในระดับรัฐ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์


พ.ศ….. ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำเสนอ เพื่อกระตุ้นการสร้างบรรยากาศการลงทุนจากผู้ประกอบการต่างชาติ และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ และได้เห็นชอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ ….. เพื่อให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจะก่อให้เกิดนโยบายและแผนการบริหารจัดการด้านกิจการอวกาศของประเทศที่เป็นเอกภาพ เพื่อให้มีกฎหมาย และหน่วยงานรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับกฎหมายเพื่อให้เกิดการกำกับดูแล และส่งเสริมกิจการอวกาศที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่จะผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจอวกาศ และทำให้ประเทศไทยมีกลไกสอดคล้องกับพันธกรณีของไทย ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศด้านอวกาศ รวมถึงมีกลไกการขับเคลื่อนนโยบายอวกาศของประเทศใน 2 ระดับ คือ คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ และสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ

นอกจากนี้ พลเอกประวิตร ได้กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการติดตาม ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งผลักดันนโยบายด้านกิจการอวกาศ ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการอวกาศ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นการจัดทำนโยบายด้านกิจการอวกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยย้ำให้ กระทรวงดิจิทัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาการการทำงานโดยคำนึงถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดในนโยบายรัฐบาล นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงฯ มุ่งหวังให้มีการพัฒนากิจการอวกาศ และเกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นรากฐาน ในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง รวมทั้งเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไป

บทความก่อนหน้านี้BOI ตีกลับเมืองอุตฯจะนะ 4 แสนล. TPI ที่ 7 พันไร่เป็นสีเขียว-เร่งประชาพิจารณ์ปรับผังสีม่วง
บทความถัดไปวิกฤตโควิด-19 ทำพิษ เด็กจบใหม่ 5 แสนคนจ่อตกงาน ธุรกิจเมินรับเพิ่ม