ทุ่ม 1.4 พันล้านปักเสานำทางยางพารา | ห้ามนำเข้ามอ”ไซค์ใช้แล้ว | เอสเอ็มอีชิงจัดซื้อจัดจ้างรัฐ

แฟ้มข่าว

ทุ่ม 1.4 พันล้านปักเสานำทางยางพารา

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช.ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเสาหลักนำทางที่ผลิตจากคอนกรีตเสริมเหล็กไปใช้เสาหลักนำทางที่ผลิตจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงอย่างเสาหลักนำทางยางพาราแทน เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุจากการหลุดออกนอกทางชนกับหลักนำทาง โดยจะดำเนินการปรับเปลี่ยนเสาหลักนำทางทุกหลักทั่วประเทศ จำนวน 705,112 ต้น เป็นเสาหลักนำทางยางพาราให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 โดยใช้งบประมาณรวม 1,402.172 ล้านบาท แบ่งเป็นปี 2563 จำนวน 200,000 ต้น ปี 2564 จำนวน 200,000 ต้น และในปี 2565 อีกจำนวน 305,112 ต้น ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และผลักดันการใช้ยางพาราภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น

“พรอสเพค” ผุด รง.รับเทรดวอร์

นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในเครือบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าได้รับผลกระทบจากโควิด-19 น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเบื้องต้น มีกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อเช่าพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าชาวจีนที่เริ่มเห็นสัญญาณเด่นชัดตั้งแต่มีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ส่งผลให้จีนมองหาแหล่งผลิตและฐานกระจายสินค้าใหม่ บริษัทจึงได้เดินหน้าขยายธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าใหม่อีก 2 แห่ง มูลค่าการลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในปลายปี 2563 พร้อมกันนี้มีแผนจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาฯ โดยเตรียมที่จะขายทรัพย์สินในส่วนของโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า ล่าสุดคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแล้ว

ห้ามนำเข้ามอ”ไซค์ใช้แล้ว

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมได้ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. … โดยห้ามนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว และรถจักรยานใช้แล้วที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย แต่ไม่รวมถึงรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศทางเว็บไซต์ www.dft.go.th ช่วงวันที่ 12 พฤษภาคม-15 มิถุนายนนี้ โดยก่อนหน้านี้ประชุมกับ 17 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว ซึ่งมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ ขอบเขตการควบคุมสินค้า ได้แก่ รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว และรถจักรยานใช้แล้วที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย และรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วที่มีอายุเกิน 100 ปีขึ้นไป (รถโบราณ)

เอสเอ็มอีชิงจัดซื้อจัดจ้างรัฐ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ภายในเดือนมิถุนายน สสว.จะนำเสนอแนวทางการส่งเสริมเอสเอ็มอีให้เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) 5 แนวทางคือ กำหนดโควต้าการจัดซื้อจัดจ้างเอสเอ็มอีในท้องถิ่นและกลุ่มไมโคร การให้แต้มต่อด้านราคา กำหนดประเภทสินค้าที่จะส่งเสริม กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดโจทย์การผลิตล่วงหน้า จากนั้นเปิดให้เอสเอ็มอีลงทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ตั้งเป้าหมายทำทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จและให้ทันปีงบประมาณ 2564 เริ่มตุลาคมนี้ เพื่อให้เอสเอ็มอีไทยเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านล้านบาท

“เฉลิมชัย” เคลียร์หนี้เกษตรกร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) กฟก.ได้ส่งจำนวนลูกหนี้ให้ธนาคารเจ้าหนี้ทั้ง 4 แห่งตรวจสอบแล้ว พบว่ามีลูกหนี้เป็นหนี้เสีย หรือเอ็นพีแอล จำนวน 44,923 ราย โดย ธ.ก.ส.มากที่สุดถึง 42,234 ราย ธอส. 2,008 ราย ธนาคารออมสิน 593 ราย และ ธพว. 88 ราย จึงมอบหมายให้ กฟก.นำแนวทางการเจรจาจัดทำเป็นข้อสรุป พร้อมกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป เพื่อนำไปเจรจาร่วมกับธนาคารทั้ง 4 แห่ง

ผุดดิจิทัลคอนเทนต์ออนไลน์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้เปิดโครงการผ่านระบบออนไลน์ “ดิจิทัลคอนเทนต์แบบครบวงจรของไทย” หรือ MOVE.DITP.GO.TH เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมงานแสดงสินค้าและบริการคอนเทนต์และกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาติ เป็นครั้งแรกของโลกในการจัดแสดงสินค้าออนไลน์ดิจิทัลคอนเทนต์แบบครบวงจรของไทย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ MOVE.DITP.GO.TH มีการรวบรวมข้อมูลสำคัญๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม ตัวเลขและสถิติ ข้อมูลของบริษัทผู้ประกอบการไทย

พร้อมช่องทางการติดต่อสื่อสารเสมือนห้องทำงานหรือพื้นที่เจรจาการค้าที่พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลส่งไฟล์แบบเรียลไทม์ตัวต่อตัวประมาณ 300 บริษัท


พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีชาวบ้าน ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้มึนตึ้บ! ‘พีระพันธุ์’เผยยังไม่รู้ยอดเจ้าหนี้’บินไทย’ เดินหน้าทวงข้อมูล ค้านลดเงินเดือนพนักงาน
บทความถัดไปสะพัด! รัฐบาลร้าวลึก “ครม.ตู่” สุดเครียด รมต.ประชุม โดยไม่มองหน้ากัน