ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงฯ จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษารัฐ มุ่งพัฒนาตามยุทธศาสตร์กลุ่ม

ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงฯ จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มุ่งพัฒนาตามยุทธศาสตร์กลุ่ม สู่ความเป็นเลิศระดับสากล

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพกำกับดูแล และการจัดสรรงบประมาณ แก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. … ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)โดยมีสาระสำคัญ คือ 1.กำหนดให้มีการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องดำเนินการตามพันธกิจหลักของกลุ่มควบคู่ไปกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ซึ่งประกอบด้วย

1) กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิจัยระดับแนวหน้าของโลก เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตนักวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างความโดดเด่นด้านการวิจัยและมีวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยระดับนานาชาติในหลายสาขาวิชา พร้อมทั้งมุ่งค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างความรู้ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ๆในสาขาวิชาต่างๆ 2)กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม มุ่งสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม ให้สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ 3)กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ เน้นการพัฒนาชุมชน วิจัยและพัฒนา และผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค รวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 4)กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ เน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นมืออาชีพให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่ได้รับการจัดกลุ่ม ให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งรวมถึงการดำเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศ

น.ส.รัชดา กล่าวอีกว่า 2.กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอำนาจในการจัดการศึกษา วิจัยและสร้างนวัตกรรม บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ และ 3.กำหนดให้คณะกรรมการอุดมศึกษาประกาศกำหนดตัววัดศักยภาพองค์กรและตัววัดผลการดำเนินงานตามแต่ละกลุ่ม และให้สำนักงานปลัดกระทรวงดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับทราบอย่างทั่วถึง ติดตามผลการดำเนินการและประเมินผลความสำเร็จของงานตามกลุ่ม


พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีชาวบ้าน ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้‘ครม.’ ผ่อนปรนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ทำงานต่อถึง 31 ก.ค.
บทความถัดไปรองโฆษกฯ เผย ‘พ.ร.บ.โอนงบ’ เข้าสภา 4 มิ.ย.นี้