พรรคประชาชาติ ฉะกลางสภา พ.ร.ก.กู้เงินไม่มีแผนชัดเจนว่าจะนำไปทำอะไร กู้จากไหน ดอกเบี้ยเท่าไหร่

“อับดุลอายี” ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ ฉะกลางสภา พ.ร.ก.กู้เงินไม่มีแผนชัดเจนว่าจะนำไปทำอะไร กู้จากไหน ดอกเบี้ยเท่าไหร่ เสนองบ 4 แสนล้านต้องมี พ.ร.ก. เพิ่มอีกหนึ่งฉบับ เป็นแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ชัดเจน

วันนี้ (30 พ.ค.63) ดร.อับดุลอายี สาแม็ง ส.ส.ยะลา เขต 3 พรรคประชาชาติ ได้อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นที่รัฐบาลเสนอให้พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ วงเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 เยียวยาและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ได้แก่

1. พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

2. พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

3. พ.ร.ก. การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ดร.อับดุลอายี สาแม็ง กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำงานอย่างหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดยะลาทั้งฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำรวจ ทหาร ในจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินจึงมีทหารเข้ามาทำหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดด้วย ทางรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มองเห็นความพยายามของกลุ่มคนเหล่านี้ โดยเฉพาะ อสม.เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีค่าตอบแทน เราต้องขอบคุณบุคคลเหล่านี้ที่มีความเสียสละอย่างแท้จริง

ดร.อับดุลอายี สาแม็ง กล่าวอีกว่า ในส่วนของ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ที่จะกู้เงิน 1 ล้านล้านบาทนั้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง 45,000 ล้านบาท เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องมาดูแลจัดการเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ด้านสาธารณสุข ทุกคนยังมีความรู้สึกว่ายังน้อยอยู่ แต่ผมไม่สามารถบอกได้ว่ามากหรือน้อย เพราะยังไม่เห็นแผนงานโครงการว่ากระทรวงสาธารณสุขจะนำไปใช้ทำอะไรบ้าง

ในส่วนที่สอง 555,000 ล้านบาทที่จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ น่าเป็นห่วงเพราะขณะนี้ยังคุยกันไม่จบว่าจะกระจายความช่วยเหลือไปถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างไร

ผมได้รับทราบจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ว่าก่อนจะมีงบการเยียวยาไปถึงในพื้นที่นั้น ทาง ศอ.บต. ได้ เล็งเห็นความสำคัญว่าจะต้องมีการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น เขาดีใจเพราะยังมีงบประมาณในส่วนของสภาสันติสุขตำบลอีก 1 ล้านบาทได้กระจายข่าวออกไปว่าให้มีการจัดประชุมและจัดระบบการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 40 เป็นค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และการป้องกัน และอีกร้อยละ 60 เป็นค่าถุงยังชีพ แต่ ณ วันนี้ยังไม่ได้รับงบประมาณ ซึ่งได้คิดก่อน ทำก่อน แต่ ศอ.บต.ยังไม่ได้รับงบประมาณ ทำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นประธานสภาสันติสุขในพื้นที่ ไม่กล้าออกจากบ้าน กลายเป็นจำเลยของสังคม เพราะถูกประชาชนกล่าวหาว่าได้งบประมาณมา 1 ล้านบาทแล้วไม่จัดถุงยังชีพแจกจ่ายให้ประชาชน จึงได้สอบถามทาง ศอ.บต. ทราบว่ากรมบัญชีกลางยังไม่อนุมัติ จึงขอนำเรียนให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประสานอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะได้นำงบประมาณ 1 ล้านไปแก้ปัญหาในพื้นที่ต่อไป

ส่วนที่สาม 400,000 ล้านบาท นำไปใช้เพื่อการฟื้นฟู รู้สึกเศร้าใจเมื่อทราบข้อมูลจากรองเลขาธิการสภาพัฒน์ว่ามีความไม่พร้อมเรื่องโครงการที่จะบรรจุในวงงบประมาณ 400,000 ล้านบาท และอาจต้องมีการผ่อนผันการรวบรวมโครงการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผมอยากจะบอกทางผู้บริหารว่า เราไม่ได้บริหารการเงินร้านข้าวยำริมฟุตบาท เรากำลังบริหารเงินกู้ของประเทศชาติที่จะมีผลถึงอนาคตซึ่งจะมีปัญหาแน่นอน ต้องมียุทธศาสตร์และแผนดำเนินการที่ชัดเจน ผมขอเสนอให้งบประมาณ 400,000 ล้านบาทนี้ต้องมี พ.ร.ก. เพิ่มอีกหนึ่งฉบับ เป็นแผนงานแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวบรวมโครงการมาทั้งหมด แล้วประกาศใช้ พ.ร.ก.ฟื้นฟูเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ นี่คือข้อเสนอ เพราะขณะนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งรัดปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นตามคำสั่งของสภาพัฒน์และกระทรวง

ขณะนี้ผมยังสับสนอยู่ว่ารัฐบาลจะกู้เงินเท่าไหร่ กู้เงินที่ไหน ดอกเบี้ยเท่าไหร่ รัฐมนตรีและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ชี้แจงข้อมูลที่ชัดเจน แต่ที่ชัดเจนคือหลังจากกู้แล้วจะนำไปปล่อยกู้ต่อให้กับสถาบันทางการเงิน ร้อยละ 0.01 และปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ร้อยละ 2 แน่นอนว่าสถาบันทางการเงินจะได้กำไร ทราบว่ากระทรวงการคลังได้ขายพันธบัตรรัฐบาลไปกว่า 5 หมื่นล้านบาทแล้ว และเพิ่มเติมอีก 1.2 แสนล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 2.4 ของ 5 ปี และดอกเบี้ยร้อยละ 3 ของ 10 ปี แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่แค่เราจะต้องรับผิดชอบเงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเท่านั้น แต่เราจะต้องรับผิดชอบเงินในส่วนของดอกเบี้ยที่จะเกิดเพิ่มขึ้นด้วย ในส่วนนี้ต้องบอกให้ประชาชนทราบด้วย เพราะแน่นอนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถจ่ายเงินกู้ 4 แสนล้านนี้ได้ทัน จะต้องส่งต่อหนี้สินไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป จึงสมควรที่จะต้องรายงานข้อมูลให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศนี้ทราบว่ากู้เท่าไหร่ จะจ่ายคืนอย่างไร เราจะได้บอกลูกหลานให้ทราบและเข้าใจถึงหนี้สินก้อนนี้ได้

ในส่วนของ พ.ร.ก.ฉบับที่สอง พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแล้วว่ามีเอสเอ็มเอประเภทใดบ้าง ทั้งไมโคร ขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ซึ่งคิดดูแล้วจะทำให้จีดีพีเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 40 ของประเทศ ซึ่งสูงมาก แต่เราจะช่วยเหลือกันอย่างไร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรท่านอื่นได้อภิปรายกันแล้ว เพียงแต่ว่าหากมีซอฟต์โลนแล้วจะต้องมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่จะช่วยให้ฟื้นเศรษฐกิจได้จริง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนต้องกรีดยางพารา ขายยางก้นถ้วยในราคา 12 บาท/กก. แต่ในช่วงที่ประสบภัยโควิด-19 ผู้รับซื้อก็ไม่รับ เพราะไม่รู้จะนำไปจำหน่ายต่อที่ไหน ส่งขายต่างประเทศไม่ได้เพราะปิดพรมแดน กลายเป็นว่า ผู้ผลิตคือผู้กรีดยาง ผู้ประกอบการก็คือพ่อค้าในพื้นที่ จึงถามว่าคนเหล่านี้ถือว่าเป็นเอสเอ็มอีด้วยหรือไม่ วันนี้เขาไม่มีรายได้จะประกอบการต่อไปได้ อีกประการคือพี่น้องประชาชนมุสลิมจำนวนมากประกอบธุรกิจเอสเอ็มอี ทราบว่ามีการปล่อยซอฟต์โลนผ่านธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น อยากจะให้เพิ่มธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยอีกหนึ่งธนาคาร เพราะมีระบบการบริหารจัดการการเงินปลอดดอกเบี้ยตามหลักการศาสนาอิสลาม

ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แตกต่างกับเมื่อปี 2540 อย่างสิ้นเชิง เพราะปัญหานั้นส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนาดใหญ่และสถาบันทางการเงิน แต่วิกฤติครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนระดับรากหญ้า วันนี้เราจะนิยามคำว่าเอสเอ็มอีอย่างไร จึงขอให้นิยามให้ถูกต้องเพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด


 

บทความก่อนหน้านี้เครื่องเคียงข้างจอ / วัชระ แวววุฒินันท์ / คอบอลมีเฮ แต่…
บทความถัดไปพปชร.ค้านตั้งกมธ.วิสามัญสอบงบโควิด1.9ล้านล้าน ชี้เสียเวลา เปลืองงบ ซ้ำหน่วยอื่น