ป.ป.ช.เข้ม สั่งจับตา อปท.จัดซื้อจัดจ้างป้องกันโควิด จี้ ปลัดมท. สั่ง อปท. เปิดเผยราคา

ป.ป.ช.เข้ม สั่งจนท.จับตา-ตรวจสอบ อปท. ใช้งบฯจัดซื้อจัดจ้างพัสดุป้องกันโควิด-19 ส่อ ทุจริต จี้ ปลัดมท. สั่ง อปท. เปิดเผยราคา

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่สำนักงานป.ป.ช. สนามบินน้ำ พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ในฐานะประธานกรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาวะการทุจริต แถลงข่าวว่าจากกรณีที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับโรคโควิด-19 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลางประเภทเงินสำรองจ่ายได้อีกด้วย และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกันควบคุมรักษาโรคโควิด-19 ยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องหลายฉบับตามหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะนี้อาจนำไปสู่ช่องทางให้เกิดการทุจริตได้ นั้น

ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงของการเกิดการทุจริต หรือโอกาสที่อาจจะเกิดการทุจริตขึ้น จึงเห็นควรให้มีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และในเบื้องต้นขอความร่วมมือปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการเปิดเผยราคาพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการป้องกันหรือรักษาโรคโควิด-19 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้

และขอให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภาค และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัด ที่อาจจะมีการขอเข้าไปสังเกตการณ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย และขณะเดียวกันการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อเข้าสังเกตการณ์การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกลุ่มปฏิบัติการในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเมื่อลงพื้นที่แล้วจะรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและปัญหาที่ตรวจพบ ส่งรายงานมายังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ส่วนกลาง เพื่อให้สำนักเฝ้าระวังและประเมินผลสภาวะการทุจริตดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผล ซึ่งหากพบว่าการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดนำไปสู่การทุจริตหรือสอบว่าอาจมีการทุจริต ทางสำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวะการทุจริตจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชุดใหญ่ทันที เพื่อให้พิจารณาข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยยึดตามกฏหมายมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ.ศ. 2561


พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีชาวบ้าน ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้เด็กภท.แนะรัฐ พัฒนาระบบสธ.-ฟื้นฟูศก. เตือนอย่าประกาศชนะ บนความพ่ายแพ้ศก.
บทความถัดไป“ประยุทธ์”อัดเทปกล่าวถ้อยแถลงเวทีการเงินนิวยอร์ก แนะ 3 ประเด็นหลักฟื้นฟูวิกฤตโควิด