บิ๊กป้อม ห่วงราคาปาลม์ ย้ำ กนป เร่งดันราคาปาลม์น้ำมัน

วันนี้ (๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง หัวหน้าคณะทำงานติดตามข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้ประชุมติดตามสถานการณ์และแนวทางขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงพลังงาน และประชุมผ่านจอภาพ (Video Conference) ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ๕ จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา และ สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน คิดเป็น ร้อยละ ๗๕ ของผลผลิตทั้งประเทศ โดยสรุปผลการประชุมได้ดังนี้

๑.ระดับนโยบาย
๑.๑ นำมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) และข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (ประธาน กนป.) ไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมในระดับจังหวัด
๑.๒ ใช้กลไกบริหารจัดการที่มีอยู่ในระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาปาล์ม-
น้ำมันและน้ำมันปาล์ม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น Single Command บูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ การกำกับควบคุมคุณภาพของผลผลิต และกำกับราคาปาล์มน้ำมันที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม โดยนำโครงสร้างการคำนวณราคาประมาณการของผลปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และน้ำมันปาล์มบรรจุขวด ๑ ลิตรที่กรมการค้าภายในกำหนดมาใช้เป็นแนวทางอ้างอิงเบื้องต้น และใช้ดุลยพินิจในการปรับราคาปาล์มน้ำมันตามเกณฑ์คุณภาพปาล์มน้ำมัน (๑๘%) สูงกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์ ทั้งนี้ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่

๒.ระดับจังหวัด
๒.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มระดับจังหวัดโดยมี (๑) เกษตรจังหวัด (๒) อุตสาหกรรมจังหวัด (๓) พาณิชย์จังหวัด (๔) พลังงานจังหวัด (๕) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศคำสั่งของแต่ละหน่วยงาน
๒.๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการแก้ไข
ปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจังหวัด เพื่อ
(๑) ให้เกษตรกร เพิ่มคุณภาพให้มีอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๘
(๒) กำชับให้ผู้ประกอบการโรงงานสกัดฯ รับซื้อผลปาล์มที่ได้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
(๓) เผยแพร่ประกาศราคาน้ำมันปาล์มที่กรมการค้าภายใน แนะนำในแต่ละวันให้ทั่วถึง
(๔) สืบสวนหาข่าวกลุ่มพ่อค้าที่ฮั้วราคา และสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าโดยผิดกฎหมาย
(๕) ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเชื่อมั่นด้านพลังงานไบโอดีเซลในทุกภาคส่วน
๒.๓ ให้คณะทำงานขับเคลื่อนฯเร่งรัดมาตรการทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
๒.๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วม (ชปร.)เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของคณะทำงานในแต่ละด้าน แต่ละพื้นที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
๒.๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจง หรือให้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบกับบุคคลนั้น

๓. การติดตามและรายงานสถานการณ์

ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘) ติดตามผล โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบประมวลสรุปสถานการณ์ตามห้วงระยะเวลา


พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีชาวบ้าน ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้วงค์ ตาวัน | 7 ประเด็น 99 ศพ
บทความถัดไปสรรพากรเร่งคืนภาษี-ลดภาษีกว่า 1 แสนล.เยียวยาประชาชน ผู้ประกอบการจากโควิด-19