ครม.รับทราบ ผลข้าราชการทำงานที่บ้าน พบหน่วยงานรัฐ ดำเนินการครบ 100%

ครม. รับทราบผลสัมฤทธิ์การทำงานที่บ้านของส่วนราชการ พบร้อยละ 100 มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานที่บ้าน

เมื่อวันที่ 19 พฤษถาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home)โดย สำนักงาน ก.พ. ได้เสนอรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 1 (สรุปข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) โดยพบว่า ทั้ง 140 ส่วนราชการมีการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งซึ่งครบร้อยละ 100 โดย 74 ส่วนราชการ (ร้อยละ 53) กำหนดให้ร้อยละ 50 ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ในหลายรูปแบบต่างๆ เช่น การทำงานที่บ้านสลับกับมาทำงานที่ส่วนราชการ ในส่วนการเหลื่อมเวลาทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการนั้น พบว่ามีการเลือกใช้การเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.30 – 15.30 น. เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือเวลา 06.00 – 14.00 น. เวลา 14.00 – 22.00 น. เวลา 22.00 – 06.00 น. เช่น กรมประมง กรมทางหลวง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีส่วนราชการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทำงานในสถานที่ตั้งตามวันเวลาปกติ ในงานที่มีความจำเป็น เช่น งานให้บริการประชาชน งานรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล งานตามนโยบายเร่งด่วนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งบางตำแหน่ง เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เป็นต้น ทั้งนี้ ยังพบว่าได้มีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการทำงาน อาทิ การลงเวลาผ่านระบบออนไลน์ การประสานงานผ่าน Application LINE Zoom Microsoft Team Cisco Webex และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

อย่างไรก็ตาม หลายที่ยังคงข้อจำกัด ทั้งขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเจ้าหน้าที่ขาดความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน และงานบางประเภทไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ เช่น งานให้บริการประชาชน งานรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล งานในห้องปฏิบัติการ งานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน งานความลับ เป็นต้น ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. จึงได้เสนอแนะการปฏิบัติงานใน-นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ได้แก่ การจัดให้มีอุปกรณ์หรือการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่บ้าน เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ต้องมีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพและชีวิตให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งอย่างเหมาะสม เช่น จุดคัดกรองโดยมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และเตรียมน้ำยาล้างมือฆ่าเชื้อโรค กำหนดระยะห่างของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยหัวใจสำคัญของการบริหารที่ส่วนราชการยังคงเน้นประสิทธิภาพในการทำงานทั้งในและนอกสถานที่ตั้ง ให้บรรลุผลตามเป้าหมายและคุณภาพของการทำงานและการให้บริการต้องไม่ลดลง


พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีชาวบ้าน ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้‘ทรัมป์’ ขู่ระงับเงินช่วย ‘ฮู’ ถาวรใน 30 วัน
บทความถัดไปครม.เห็นชอบลดหย่อนค่าธรรมเนียม จดทะเบียนโอน-จำนอง อสังหาฯ สถาบันที่ดิน