ด่วน! การบินไทยประกาศให้พนง.หยุดงาน 2 เดือน-ลดเงินเดือน10-50%

วันที่ 2 เมษายน 2563 มีรายงานข่าวจาก บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา จากกรณีที่ผ่านมานายจักรกฤศฏ์ พาราพันธกุล รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ลงนามออกประกาศ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 042/2563 เรื่องบริษัทหยุดการทำการบินเป็นการชั่วคราว โดยระบุว่า

บริษัทต้องหยุดทำการบินเป็นการชั่วคราว 1 เมษายน 2563-31 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CVID-19 ส่งผลกระทบ ทำให้บริษัทฯไม่สามารถประกอบกิจการ ได้ตามปกติ

บริษัท จึงมีความจำเป็นต้องให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.63-31 พ.ค.63 และพนักงานของบริษัทจะถูกปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนลง โดยบริษัทจะจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนในอัตราดังต่อไปนี้ 1.พนักงานระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (EVP) จ่าย 50% และ 2.พนักงานระดับผู้อำนวยการใหญ่ (VP) หรือ กรรมการผู้จัดการ (MD) จ่าย 60%

ส่วนพนักงานที่ระดับอื่นๆที่ไม่ใช่ระดับบริหารจะจ่ายในอัตราที่ลดหลั่นกันดังต่อไปนี้ 1.พนักงานที่เงินเดือนรวมค่าตอบแทนไม่เกิน 20,000 บาท จ่าย90% 2. เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งเเต่ 20,001 บาท-40,000 บาท จ่าย 75% 3.เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 40,001 บาท -60,000 บาท จ่าย70% 4.เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 60,001 บาท-100,000 บาท จ่าย65% 5.เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 100,001 บาท ขึ้นไป จ่าย 60%

ทั้งนี้หากพนักงานมีความประสงค์ที่จะไม่รับเงินเดือนหรือขอรับในอัตราที่น้อยกว่าที่บริษัทๆ ประกาศไว้ข้างต้น ให้แจ้งความจำนงมาที่ E-mail :[email protected] พร้อมทั้งสำเนาเรียนผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเพื่อรับทราบ

สำหรับการหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวครั้งนี้ บริษัทๆ จะนับอายุงานต่อเนื่องตามปกติ และให้ได้รับสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามระเบียบบริษัทๆ แต่จะระงับการจ่ายค่าพาหนะทุกประเภทแก่พนักงานทุกระดับและในระหว่างที่พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ บริษัทจะหักเงินสะสมและส่งเงินสมทบตามสัดส่วนจากเงินที่บริษัทฯช่วยเหลือ ในแต่ละเดือนโดยยังคงใช้อัตราร้อยละเดิม

นอกจากนี้ พนักงานยังมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรได้ตามระเบียบบริษัทฯ ส่วนการลาทุกประเภทก่อนวันที่ 4 เม.ย.63 ยังคงสิทธิจนครบกำหนดตามวันที่ลา แต่หากลาหลังจากนั้นจะถือเป็นการหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส่วนกรณีแจ้งลาพักร้อนไว้ให้ยกเลิกและถือเป็นการหยุดปฏิบัติหน้าที่

บทความก่อนหน้านี้ว่าด้วย R0 (อาร์ศูนย์) ไปจนถึงการประเมินผลงานของรัฐบาลในการควบคุมโรค COVID19
บทความถัดไปโรงแรม-ร้านอาหารในเชียงราย แห่ปิดตัว 200 ราย จากพิษโควิด ยื่นของดภาษี 1ปี