นายกฯส่งสารวันขรก.พลเรือน ”ย้ำ” ให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม

นายกฯส่งสารวันข้าราชการพลเรือน ”ย้ำ”ให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ยึดถือประโยชน์ประชาชน ประเทศชาติเป็นสำคัญ

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีสารเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ.2563 ว่า “ ข้าราชการ เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้ง และได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี ข้าราชการทุกคนจึงต้องตระหนักถึงบทนาทหน้าที่ของตนในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศโดยยึดถือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นี้ การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อชาติบ้านมือง จึงมิได้อาศัยเพียงสติปัญญา ความรู้ และความสามารถเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้รักสามัคคีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว อีกทั้งต้องมีความพากเพียรศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาความรู้และสมรรถนะของตนเองอยู่เสมอ

ผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกท่านถือได้ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ และการได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตนี้ แสดงให้เห็นว่าทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการอย่างสมบูรณ์จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการพลเรือนผู้อื่นต่อไป ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคนจะรำรงรักษาคุณงามความดีของตนไว้ให้ยั่งยืน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งข้าราชการให้ดำรงอยู่อย่างสง่างามตลอดไป

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2563 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตร้ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้หลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีโปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกท่านประสบแต่ความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ และมีความเจริญก้าวหนในหน้าที่ราชการโดยทั่วกัน”

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวงประจำวันวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 : โดย พิมพ์พรร
บทความถัดไป‘ศรีสุวรรณ’จี้’บิ๊กตู่’ปลด ผบ.ทร.เซ่นซื้อเรือยกพลขึ้นบกจากจีน