มอบเหรียญเกียรติคุณชั้น1 “พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา” หลังช่วยงาน อผศ.

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรมว.กระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก ได้เป็นประธานในการประชุมสภาทหารผ่านศึก ครั้งที่1/2560 โดยมีเรื่องที่เสนอเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาที่สำคัญ โดยมีการอนุมัติมอบเหรียญเกียรติคุณชั้นที่ 1 ให้แก่อดีตกรรมการสภาทหารผ่านศึก จำนวน 11 ท่าน ซึ่งการพิจารณาในการมอบนั้นจะต้องพิจารณาขณะที่ดำรงต่ำแหน่งได้มีการช่วยเหลือการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การฯ อาทิเช่น พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.วลิต โรจนภักดี อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล อดีตผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ทั้งนี้ ยังพิจารณาเรื่องโรงพยาบาลทหารผ่านศึกได้รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพครั้งที่ 2 อย่างต่อเนื่อง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยเน้นพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย เสริมสร้างสุขภาพ รวมไปถึงการขอความเห็นชอบพิจารณาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึก ถนนรามอินทรา ซึ่งใช้ระยะเวลา 5 (2560-2564) ปี ในการดำเนินงาน ภายใต้งบประมานกว่า 409 ล้านบาท