กรมบัญชีกลางเผยรัฐใช้จ่ายเงิน 4 เดือนแรกปี’63 แล้ว 9.59 แสนล.

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มกราคม 2563) ซึ่งเป็นการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน โดยงบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้ว 959,941 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32% จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุนมีการใช้จ่าย 60,001 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 593,871 ล้านบาท คิดเป็น 10.10%  รายจ่ายประจำมีการใช้จ่าย 899,940 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,406,129 ล้านบาท คิดเป็น 37.40% สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการใช้จ่าย 257,039 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 263,268 ล้านบาท คิดเป็น 97.63%

นางสาววิลาวรรณ กล่าวว่า สำหรับโครงการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2563 มีจำนวน 646,161 โครงการ เป็นเงินจำนวน237,589.8 ล้านบาท จำแนกเป็น โครงการที่จัดทำสัญญาแล้ว 561,747 โครงการ วงเงินงบประมาณ 76,602.10 ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 50,767 โครงการ วงเงินงบประมาณ 26,258.43 ล้านบาท  โครงการที่อยู่ระหว่างจัดหาคู่สัญญา จำนวน 33,647 โครงการ วงเงินงบประมาณ 134,729.27 ล้านบาท กรมบัญชีกลางเร่งรัดหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้พร้อมรองรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศใช้ โดยได้มอบนโยบายให้คลังเขต คลังจังหวัดเร่งประสานงานทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงานของรัฐให้เตรียมความพร้อมเร่งดำเนินการจัดทำสัญญาโครงการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถลงนามได้ทันที เมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มีผลบังคับใช้

นางสาววิลาวรรณ กล่าวว่า หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แต่จะลงนามในสัญญาต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มีผลบังคับใช้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้โดยเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยทำให้มีเม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจส่งผลดีในการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป

บทความก่อนหน้านี้ส.ส.งัดคลิปเสียงแฉ ซื้อตัวเข้าพรรคฝั่งรัฐบาล หลังอนาคตใหม่ถูกยุบ หัวละ 23 ล้าน
บทความถัดไป“ปิยบุตร” เผยเจ็บหัวใจ ส.ส.อนค. จ่อซบภท. ขอให้ไปด้วยอุดมการณ์ไม่ใช่ผลประโยชน์