สวนดุสิตโพลชี้ คนไทยเผชิญแรงกดดันรอบด้าน หันพึ่งตนเองไม่หวังรอรัฐช่วย

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิเคราะห์ว่าประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้นหรือแย่ลง และส่งผลต่อความสุขหรือความทุกข์ของประชาชน แต่ถ้าสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่นิ่ง ประเทศยังคงประสบปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาสังคมต่าง ๆ ย่อมก่อให้เกิดการทับถมและสร้างความกดดันให้กับประชาชนได้อย่างแน่นอน จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ประเด็น “ความกดดัน”และ“ทางออก” ของประชาชน ณ วันนี้ จำนวนทั้งสิ้น 1,161 คน ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2563 และสรุปผลได้ดังนี้

1. ความกดดันทางด้าน “เศรษฐกิจ” ของประชาชน ณ วันนี้

อันดับ 1 ค่าครองชีพสูง สินค้าแพง 63.97%
ทางออก/วิธีแก้ – รัฐมีมาตรการควบคุมราคาสินค้า จำหน่ายสินค้าราคาถูก ประชาชนต้องใช้จ่ายประหยัด วางแผนรายรับ-รายจ่าย ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวัง – พึ่งตัวเอง 55.91% , รัฐบาล 24.02%, กระทรวงพาณิชย์ 20.07%

อันดับ 2 สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ การค้าการลงทุนหยุดชะงัก 30.73%
ทางออก/วิธีแก้ – มีมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจน มีทีมงานด้านเศรษฐกิจที่เป็นมืออาชีพ ยกเว้นภาษี ลดดอกเบี้ย ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวัง – พึ่งตัวเอง 62.50%, นายกรัฐมนตรี 21.88%, รัฐบาล 15.62%

อันดับ 3 ปิดกิจการ ตกงาน ว่างงาน ไม่มีงานทำ 26.82%
ทางออก/วิธีแก้ หาอาชีพสำรอง รัฐบาลเข้ามาดูแล สร้างงาน สร้างอาชีพ ไม่เลือกงาน ร่วมมือกับสถานประกอบการและภาคเอกชน ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวัง, พึ่งตัวเอง 44.87%, รัฐบาล 29.49%, กระทรวงแรงงาน 25.64%

2. ความกดดันทางด้าน “การเมือง” ของประชาชน ณ วันนี้

อันดับ 1 การบริหารบ้านเมือง การดำเนินงานของรัฐบาลล่าช้า 48.11%
ทางออก/วิธีแก้ – แต่ละกระทรวงต้องเร่งทำผลงาน ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรการเร่งด่วน มีนโยบายที่ดี แก้ปัญหารวดเร็ว ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวัง – ประชาชน 45.56%, นายกรัฐมนตรี 34.44%, รัฐบาล 20.00%

อันดับ 2 ความขัดแย้งแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 31.82%
ทางออก/วิธีแก้ – มีสติ ลดทิฐิ ถอยคนละก้าว คำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ เน้นการทำงานร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวัง – นายกรัฐมนตรี 35.46%, ประชาชน 34.03%, ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล 30.50%

อันดับ 3 เห็นแก่ผลประโยชน์ ทุจริตคอรัปชั่น 25.38%
ทางออก/วิธีแก้ – ควรเปิดให้มีการตรวจสอบ ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิด ตัดสินด้วยความเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวัง – นักการเมือง 51.52%, รัฐบาล 25.25%, นายกรัฐมนตรี 23.23%

3. ความกดดันทางด้าน “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” ของประชาชน ณ วันนี้

อันดับ 1 การใช้ความรุนแรง ทำร้ายร่างกาย ฆ่ากัน 63.35%
ทางออก/วิธีแก้ – มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด รัดกุม เพิ่มบทลงโทษรุนแรง ครอบครัวให้ความรักดูแลเอาใจใส่ ช่วยกันสอดส่อง ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวัง – พึ่งตัวเอง 47.79%, ตำรวจ/ทหาร 31.86%, กระทรวงยุติธรรม/มหาดไทย 20.35%

อันดับ 2 อุบัติเหตุบนท้องถนน 29.19%
ทางออก/วิธีแก้ – รณรงค์เรื่องวินัยในการขับขี่ เคารพกฎระเบียบ กฎจราจร บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จับ ปรับ ลงโทษ ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวัง – ประชาชน 45.16%, ตำรวจ 37.10%, กรมการขนส่ง 17.74%

อันดับ 3 การพกอาวุธในที่สาธารณะ 18.63%
ทางออก/วิธีแก้ – มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ใช้เครื่องสแกนตามสถานที่ราชการ หน่วยงาน ห้างสรรพสินค้า เพิ่มบทลงโทษอย่างหนัก ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวัง – นายกรัฐมนตรี 40.91%, ตำรวจ/กองปราบ 36.36%, กระทรวงยุติธรรม/นักกฎหมาย 22.73%

4. ความกดดันทางด้าน “สุขภาพอนามัย” ของประชาชน ณ วันนี้

อันดับ 1 สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 60.80%
ทางออก/วิธีแก้ – ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นจำนวนมาก จับรถที่มีควันดำ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวัง – พึ่งตัวเอง 38.92%, รัฐบาล 34.73%, แพทย์และพยาบาล 26.35%

อันดับ 2 ไวรัสโควิด-19 50.62%
ทางออก/วิธีแก้ – ไม่ไปในที่พลุกพล่าน ดูแลตัวเองให้แข็งแรง รัฐมีสถานที่รักษาผู้ป่วยอย่างเพียงพอ ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวัง – รัฐบาล 35.28%, แพทย์และพยาบาล 33.55%, พึ่งตัวเอง 31.17%

อันดับ 3 ค่ารักษาพยาบาล สิทธิ สวัสดิการต่างๆ 19.14%
ทางออก/วิธีแก้ – รัฐจัดสิทธิสวัสดิการในการรักษาอย่างเท่าเทียม รักษาได้ทั้งรพ.รัฐและเอกชน ดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวัง – รัฐบาล 39.13%, พึ่งตัวเอง 34.78%, แพทย์ 26.09%

5. ความกดดันทางด้านอื่น ๆ ของประชาชน ณ วันนี้

อันดับ 1 ปัญหารถติด การใช้รถใช้ถนน 44.64%
ทางออก/วิธีแก้ – ควบคุมจำนวนรถบนท้องถนน พัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ ค่าโดยสารไม่แพง บริการดี ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวัง – นายกรัฐมนตรี 41.67%, ประชาชน 33.33%, กระทรวงคมนาคม/กรมการขนส่ง 25.00%

อันดับ 2 การบังคับใช้กฎหมาย 30.36%
ทางออก/วิธีแก้ – เจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม รับฟังเสียงส่วนใหญ่ เป็นประชาธิปไตย ไม่สร้างความเหลื่อมล้ำ ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวัง – ประชาชน 50.00%, กระทรวงยุติธรรม/นักกฎหมาย/ศาล 30.00%, ตำรวจ 20.00%

อันดับ 3 คนในสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรม 26.79%
ทางออก/วิธีแก้ – ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี รับฟังคนในครอบครัว ช่วยเหลือดูแลกัน รัฐให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา ฯลฯ
ตัวช่วยที่คาดหวัง – รัฐบาล 37.50%, กระทรวงศึกษาธิการ 33.33%, คนในครอบครัว 29.17%

บทความก่อนหน้านี้ยานยนต์ สุดสัปดาห์/สันติ จิรพรพนิต/ยลโฉม ‘มินิ คูเปอร์ เอสอี’ สวยเฉี่ยว-พลังไฟฟ้า 100%
บทความถัดไป‘เทพไท’ ไล่พี่เลี้ยงฝ่ายค้าน-รัฐบาล อภิปรายข้างนอก ชี้ในสภาฯเป็นเรื่องของส.ส.