จุติ ฝากสมาคมฌาปนกิจฯ ร่วมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง

จุติ ฝากสมาคมฌาปนกิจฯ ร่วมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังมอบโล่แสดงความยินดีแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ประจำปี 2562 ระดับดีเด่น จำนวน 25 สมาคม ในงาน “สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.” ซึ่ง พม.โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดขึ้นว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ดำเนินกิจการตาม พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 อันเป็นเจตนารมณ์ของบุคคลหลายคนที่ตกลงเข้าร่วมกัน เพื่อการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์หากำไร ปัจจุบันมีสมาคมทั่วประเทศที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 1,048 สมาคม และมีสมาชิกรวม 7,004,190 คน โดย สค.มีหน้าที่ในฐานะนายทะเบียนกลาง

รมว.พม.กล่าวว่า ได้เน้นย้ำการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานสังกัด พม.ซึ่งดูแลกลุ่มเป้าหมายทั้งครอบครัว สตรี ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งมีสมาชิกมากถึง 1 ใน 3 ของจำนวนครัวเรือนทั้งประเทศ และ ธ.ก.ส. เป็นการบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมภาคชนบท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยใช้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่เป็นหน่วยเชื่อมโยงการทำงาน เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีสมาชิกที่มีความรู้ด้านวินัยการคลัง ธรรมาภิบาล ธ.ก.ส.ก็ดูแลสินค้าโอท็อปดูแลเกษตรกร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ก็เป็นฐานรากเรื่องประชาธิปไตย เน้นให้ทุกฝ่ายระดมสมองร่วมกัน เพื่อพัฒนาให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง เป็นภูมิต้านทานสิ่งที่เป็นภัยต่อครอบครัว

บทความก่อนหน้านี้“ประยุทธ์” คุยสมคิด-อุตตม แต่เช้า ก่อนทำบุญ 50 วันให้บิดาแบบส่วนตัว
บทความถัดไปบทสนทนากับกฤษณา อโศกสิน : นักเขียนข้ามยุค | กาแฟดำ