‘ศรีสุวรรณ’ ลุยร้อง ป.ป.ช.สอบ 3 ส.ส.ซีกรัฐบาลเสียบบัตรแทน เข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    (ป.ป.ช.) หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก กรณีการเสียบบัตรแทนกันของ ส.ส.โดยวินิจฉัยว่าการกระทำโดยไม่สุจริต ใช้สิทธิออกเสียงลงมติแทนผู้ที่ไม่ได้อยู่ร่วมประชุม เป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเป็น ส.ส.ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ในอาณัติมอบหมายของผู้ใด แต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 114 สมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 120 วรรคสาม และการออกเสียงลงคะแนนจะทำแทนกันไม่ได้ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ข้อ 80 วรรคสามนั้น

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า ศาลได้ระบุด้วยว่า บุคคลใดจะต้องรับผิด รับโทษอย่างไรหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องไปดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้ยื่นคำร้องไว้แล้วต่อ ป.ป.ช.เพื่อไต่สวนสอบสวน ส.ส.ที่อาจกระทำการดังกล่าวไว้จำนวน 4 คน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 แต่ปรากฏว่ายังมี ส.ส.ที่อาจมีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวอีก 3 ราย เช่น นายภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท และ น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ

“จึงขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบและวินิจฉัยว่าพฤติการณ์และการกระทำ อาจเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา185 หรือไม่ หรือเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น และอาจเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ตาม พ.ร.ป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 เข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ในข้อ 7 และข้อ 8 หรือประเด็นที่ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ต้องไม่มีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์หาก ป.ป.ช. วินิจฉัยว่ามีความผิด ก็อาจนำไปสู่การสิ้นสุดลงของตำแหน่ง ส.ส.” นายศรีสุวรรณกล่าว

บทความก่อนหน้านี้‘ยงยุทธ วิชัยดิษฐ’ รอเข้าเรือนจำ คุก 2 ปีไม่รอลงอาญา หลังศาลฎีกาไม่อนุญาตให้ฎีกาคดีที่ดินอัลไพน์
บทความถัดไป“บิ๊กตู่”เผย วันหยุดไม่เสพสื่อ สุขภาพจิตไม่เสีย แซว “ผู้ว่าเคหะฯ” ถ้าทำงานดี เก้าอี้ไม่หาย