ประกาศแล้ว! ให้หน่วยงานรัฐเปิดเผย การใช้จ่ายเงิน ค่าโฆษณา-พีอาร์ ให้สื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.63  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์หรือ เพื่อการอื่นใดในทำนองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ตามระยะเวลาที่กำหนดและประกาศให้ประชาชนทราบ

อาศัยอำนาจตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓๕ วรรคห้า ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗ (๖) และมาตรา ๕ วรรคสอง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงประกาศกำหนดให้มี การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชน ดังต่อไปนี้

คลิกอ่านรายละเอียด

บทความก่อนหน้านี้สภาฯ ชง รบ.ชะลอใช้กม.ภาษีที่ดิน ซัด สนช.ลากตั้ง ออกกฎหมาย ไม่ยึดโยงประชาชน
บทความถัดไป‘อดีตแกนนำปช.’ ตั้งพรรคไทยรวมไทย เจ้าตัวบอก ‘อะไรเดิมๆต้องเปลี่ยนบ้างแล้วชีวิตจะดี’