ราคาหมูจ่อขยับรับตรุษจีน | ซีไอเอ็มบีไทยปิดสาขา 7-11 | บี้ “ทีโอที” ตอบรับเลิกเน็ตชายขอบ

แฟ้มข่าว

ลุ้นงบ “63 ฉลุยหนุนใช้สินเชื่อ

นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า แนวโน้มการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ของธนาคารในปี 2563 ยังเติบโตต่อเนื่องจากช่วงปีที่ผ่านมา และเติบโตสอดคล้องกับการเติบโตของสินเชื่อรวมธนาคาร โดยธนาคารมีการให้สินเชื่อกระจายตัวในหลายประเภทธุรกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ การสาธารณูปโภคและบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง การเกษตรและเหมืองแร่ ซึ่งกลุ่มลูกค้าเดิมเหล่านี้ขยายตัวและมีความต้องการสินเชื่อ ทั้งนี้ พบว่ายังมีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ธนาคารพร้อมสนับสนุนมีสาขาต่างประเทศรองรับ ด้านคุณภาพสินเชื่อยังอยู่ในเกณฑ์ดี แม้จะมีปัจจัยลบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ญี่ปุ่นช่วยเกษตรอุตสาหกรรม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีมอบเครื่อง Supersonic Wave Dryer ของจังหวัดเอฮิเมะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับ SMEs ไทย ว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับหน่วยงานต่างๆ กับรัฐบาลท้องถิ่น และเอกชนของประเทศญี่ปุ่น รวมกว่า 30 ฉบับ 21 จังหวัด จากทั้งหมด 47 จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงจังหวัดเอฮิเมะ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน โดยนักธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรจากจังหวัดเอฮิเมะ ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วจำนวน 15 บริษัท ลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร อาหารแปรรูป พลาสติก และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งมียอดลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาท

ราคาหมูจ่อขยับรับตรุษจีน

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวถึงสถานการณ์สุกรก่อนเข้าเทศกาลตรุษจีน ซึ่งปี 2563 เริ่มจับจ่ายตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม ว่าแนวโน้มราคาสุกรมีชีวิตยังขยับต่อเนื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อราคาสูงขึ้นคือปริมาณผลิตออกสู่ตลาดลดลง จากปัญหาระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งกำลังเป็นปัญหาในหลายประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เวียดนาม กัมพูชา รวมถึงจีน ซึ่งเป็นประเทศบริโภคและนำเข้าสุกรเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ขณะนี้ไทยเองก็ต้องเฝ้าระวังและเพิ่มการควบคุมและป้องกันขออนุมัติงบฯ บูรณาการป้องกันโรคไม่ให้เข้าสู่ไทยอย่างเข้มงวดให้มากขึ้น นอกจากนี้มีโอกาสที่ราคาหมูเป็นในไทยจะถึง 80 บาทต่อกิโล ในช่วงสั้นๆ รับตรุษจีนใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า

ซีไอเอ็มบีไทยปิดสาขา 7-11

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันธนาคารมีสาขาให้บริการทั่วประเทศ 70 สาขา ลดลงจากต้นปี 2562 ที่มี 85 สาขา ในจำนวนนี้ได้ปิดสาขาย่อยที่ให้บริการในร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น 2 สาขาปลายปี 2562 ซึ่งได้ทดลองเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า แต่ขณะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากธุรกรรมรูปแบบเดิมสู่ดิจิตอลแพลตฟอร์ม พบว่าจำนวนธุรกรรมน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ และยอมรับว่ากลยุทธ์การเปิดสาขาในเซเว่น-อีเลฟเว่นไม่ประสบความสําเร็จตามแผน และผู้บริโภคหันใช้โมบายแบงกิ้งมากขึ้นจนเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ธนาคารจึงปรับจากการใช้เซเว่น-อีเลฟเว่นเป็นสาขาย่อย มาเป็นตัวแทนธนาคาร (แบงกิ้งเอเย่นต์)

หั่นราคาปุ๋ยสูงสุด 800 บาท

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า 4 สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย และสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ได้ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือเกษตรกรและลดต้นทุนปัจจัยการผลิต โดยสมาคมการค้าปุ๋ยฯ จะลดราคาปุ๋ยเคมี 200-800 บาทต่อตัน จำนวน 252,500 ตัน คิดเป็นมูลค่าส่วนลด 112,050,000 บาท ช่วงเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2563 สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ลดราคาปุ๋ยเคมี 400 บาทต่อตัน จำนวน 125,000 ตัน มูลค่าส่วนลด 50,000,000 บาท ช่วง 15 มีนาคม-15 ธันวาคม 2563 สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ฯ ลดราคาปุ๋ยอินทรีย์เม็ด-ผง 400-4,100 บาทต่อตัน จำนวน 142,000 ตัน และปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 22 บาทต่อลิตร จำนวน 40,000 ลิตร จำนวน 40 ตัน มูลค่าส่วนลดรวม 241,680,000 บาท ช่วงเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2563 ส่วนสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ

บี้ “ทีโอที” ตอบรับเลิกเน็ตชายขอบ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 กสทช. ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขการดำเนินงานภายหลังการบอกเลิกสัญญา (บางส่วน) โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ส่วนที่ 1 การจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กลุ่มที่ 2 (ภาคเหนือ 2) และกลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยขอให้ทีโอทีส่งหนังสือตอบกลับภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือจาก กสทช. ทั้งนี้ เพื่อให้คณะที่ปรึกษาได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ให้เสร็จภายใน 30 วัน และเปิดประมูลในส่วนที่ไม่เสร็จให้เร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้ชนะการประมูลรายใหม่ภายในเดือนมีนาคม 2563

ธปท.ทุ่มซื้อดอลล์คุมบาท

นายจิติพล พฤกษาเมธานันท์ หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า เงินบาทช่วงวันที่ 13-17 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่สองของเดือน พบว่า ค่าเงินคาดเคลื่อนไหวในกรอบ 30.02-30.42 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ คาดสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะเห็นความผันผวนของดอลลาร์สหรัฐอยู่ ขณะที่ฝั่งเงินบาทแม้จะมีทิศทางแข็งค่าในช่วงท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่โดยรวมถือว่าอ่อนค่ากว่าสกุลเงินเพื่อนบ้าน ทั้งหมดเป็นผลมาจากการเข้าดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อย่างเข้มงวด เช่นเดียวกับในช่วงต้นปี

สังเกตได้จากทุนสำรองระหว่างประเทศสิ้นวันที่ 3 มกราคม ที่เพิ่มขึ้น 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มาที่ระดับ 2.27 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ในระยะสั้นจึงมีความเป็นไปได้น้อยที่เงินบาทจะแข็งค่าเร็ว

บทความก่อนหน้านี้เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เนรมิตทุ่งดอกโบตั๋นฉลองตรุษจีน ชวนช้อป ชิม ฟิน รับโชค ในงาน “เดอะ มาร์เก็ต ไชนีส นิวเยียร์ 2020” ตั้งแต่วันนี้ – 26 มกราคม 2563
บทความถัดไป“ประยุทธ์” เดือด! อย่าบอกว่าไม่ทำอะไร เผย ครม.อนุมัติแก้ฝุ่นแล้วทุกมิติ ขอเปิดใจร่วมมือกัน