ส.ว.ชี้ปรับโครงสร้างต้องไม่กระทบคำสั่งคสช.

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้หารือกับ กับคณะทำงานของคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การศึกษา วุฒิสภา  เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างศธ.ในภูมิภาค โดยตนได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบว่า ศธ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง มีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ ทบทวนบทบาทภารกิจและการจัดโครงสร้าง ศธ. ตามแนวทางการวิเคราะห์ภารกิจภาครัฐ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย นโยบายรัฐบาล รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมทั้งจัดทำข้อมูล และข้อเสนอการทบทวนบทบาทภารกิจ การจัดโครงสร้างของส่วนราชการในสังกัด สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเพื่อจัดโครงสร้างของศธ.ซึ่งจะเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาทั้งครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษา

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า นอกจากการปรับปรุงโครงสร้าง ศธ. ที่เน้นดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้ว ยังช่วยลดความซ้ำซ้อนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีการปฏิบัติงานในลักษณะสอดประสานและบูรณาการ ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาที่เป็นเอกภาพ เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน  โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ และเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและประสานงานการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด จำเป็นต้องบริหารจัดการการศึกษาร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด  กศน.จังหวัด ซึ่งจำเป็นต้องมีการกระจายอำนาจ  และมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคล และงบประมาณให้จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งการของบประมาณในการจัดการศึกษาต้องเป็นภาพรวมของจังหวัดในทุกสังกัดและทุกระดับ

ปลัดศธ. กล่าวต่อว่า การดำเนินงานการจัดการศึกษาในภูมิภาค ไม่ได้มีแนวทางในการยุบเลิกส่วนราชการใดที่ไม่จำเป็น แต่จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานระหว่าง ศธจ.และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) รวมทั้งหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานด้านการนิเทศการศึกษา งานตรวจสอบภายใน การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ยกเว้นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงและเกาะแก่ง       ในด้านการพัฒนาบุคลากร มีแนวคิดในการพัฒนาทักษะ 2 ด้าน คือ ด้านไอทีและด้านภาษาอังกฤษ โดยต้องพัฒนาผู้บริหารและครูให้เป็นบุคลากรยุคไอที พร้อมทั้งการสอบคัดเลือกครูผู้สอน ก็ต้องพิจารณาให้ตรงความต้องการและวิชาเอกด้วย

“ทางคณะทำงานของกมธ. มีความเห็นว่า การปรับปรุงโครงสร้างฯ ไม่ควรทำให้กระทบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ ศธ. โดยให้พิจารณาถึงกลไกการบริหารจัดการในพื้นที่ ซึ่งมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับจังหวัด ทั้งนี้ อาจใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการศธ. ประกอบกับคณะรัฐมนตรี(ครม.) จากนี้ คณะทำงานฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวนำเสนอต่อกมธ.ชุดใหญ่ได้พิจารณาต่อไป”นายประเสริฐกล่าว

บทความก่อนหน้านี้‘อนุสรณ์’ เผย กรรมการสรรหา ส.ว.อาจไม่ชอบด้วย รธน. อัด มีแต่คนสนิทใกล้ชิด คสช.
บทความถัดไป‘วิษณุ’ ไม่เคยได้ยิน ‘บิ๊กตู่’ พูดยุบสภา ยันไม่ใช่เรื่องแปลก นายกฯทุกสมัยก็เคยพูด