นายกฯนำ ครม.ตักบาตรพระสงฆ์ 489 รูป ถวายบังคมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

นายกฯนำ ครม.ตักบาตรพระสงฆ์ 489 รูป ถวายบังคมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพและวันพ่อแห่งชาติ

เมื่วันที่ 5 ธันวาคม ที่ท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กห.) พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 489 รูป เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีรักษาการประธานองคมนตรีและภริยา คณะองคมนตรีและภริยา ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการทหารและตำรวจ

จากนั้นเวลา 07.45 น. นายกรัฐมนตรี และภริยา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สโมสรกีฬา BBG (BBG Club) และการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิ Miracle of Life ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมชมนิทรรศการ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยพร้อมเพรียงกัน ประกอบด้วย 1.นิทรรศการ “ปณิธานความดี…มีแล้วแบ่งปัน” เป็นการแสดงกิจกรรม CSR ที่นำกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง 2.นิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี…วิถีไทยในแบบพ่อ” เป็นการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในชุมชนจนประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น แบ่งเป็น 4 ภาค ภาคเหนือ หัวข้อ “ป่าและน้ำคืนชีวิต” ภาคใต้ หัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรผสมผสาน” และภาคกลาง หัวข้อ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ของชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตประกอบอาหารพื้นถิ่น 4 ภาค นิทรรศการและการแสดงประติมากรรม เช่น ยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท้าวจตุโลกบาล 4 ทิศ และการแสดงน้ำพุ เป็นต้นสำหรับกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2562 ที่สนามหลวง ดังนี้ วันจันทร์ถึง-วันพฤหัสบดี เปิดเข้าชมเวลา 10.00-20.00 น. วันศุกร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เปิดให้เข้าชมเวลา 10.00-21.00 น. ทั้งนี้ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดมัคคุเทศก์คอยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่เข้าชมนิทรรศการภายในบริเวณงานดังกล่าว

ต่อมาเวลา 08.15 น.พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมและกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและภริยา ประธานรัฐสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยา ปลัด-กรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเก้าโลชาชาพร้อมด้วย ครม.เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี

 

บทความก่อนหน้านี้รมว.ต่างประเทศสหรัฐส่งสารอวยพรวันชาติไทย ยินดีเดินหน้าสู่ ปชต.หวังเป็นเช่นนั้นต่อไป
บทความถัดไปคมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง : จากการเสด็จเยือน ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทิ้งสิ่งใดไว้ให้เรา