ที่ประชุมวุฒิฯ รับหลักการร่างข้อบังคับจริยธรรม ส.ว. โวย เขียนเข้มเหมือนศาล-ปฏิบัติยาก

ที่ประชุมวุฒิฯ รับหลักการร่างข้อบังคับจริยธรรม ส.ว. โวย เขียนเข้มเหมือนศาลปฏิบัติยาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่1 เป็นประธานการประชุม ได้ลงมติ รับร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวล จริยธรรมและกรรมาธิการ พ.ศ….. ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญยกร่างข้อบังคับที่มีนายพีรศักดิ์ พอจิต ส.ว.เป็นประธานกมธ.ได้พิจารณาเสร็จแล้ว ด้วยเสียงข้างมาก 187 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง และตั้งกมธ. เพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติ ได้มีส.ว.ท้วงติงต่อเนื้อหา และเสนอให้นำไปปรับปรุงแก้ไข อาทิ นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ส.ว. อภิปรายทักท้วงว่าบทบัญญัติตามร่างข้อบังคับฯ บางประเด็นอาจปฏิบัติได้ยาก เนื่องจากกำหนดเนื้อหาโดยนำข้อบังคับขององค์กรอิสระ หรือศาลมาเขียน เช่น ร่างข้อ 20 ที่กำหนดว่า ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณี ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความประพฤติ หรือผู้มีชื่อเสียงทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งล้อมาจากข้อกำหนดของศาล แต่กรณีของส.ว. อาจมีประเด็นว่าใครคือ คือคู่กรณี หรือเป็นคู่กรณีหรือไม่ ดังนั้นควรพิจารณาเนื้อหาที่เหมาะสมกับส.ว.หรือร่างข้อ 23 ที่กำหนดว่าต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ทั้งนี้การทำงานของส.ว. อาจมีปัญหาว่าเวลาใดคือเวลาราชการ หรือการทำงานนอกพื้นที่ เช่นในโครงการพบประชาชนจะถูกตีความอย่างไร เป็นต้น

บทความก่อนหน้านี้“สุริยะ”ลงพื้นที่ราชบุรี-กาญจนบุรี สั่งหน่วยงานช่วยชาวบ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
บทความถัดไป‘จุรินทร์’ การันตี ‘มาร์ค’ นั่งประธานกมธ.ศึกษาแก้รธน. ยันจะสำเร็จได้ ทุกฝ่ายต้องร่วม