กระทุ้ง! นายจ้างเร่งเช็คสถานะ “แรงงานต่างด้าว” เร่งขอใบอนุญาตทำงานก่อนหมดอายุ 31มี.ค.63

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบตามแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) มาขอรับใบอนุญาตทำงานและการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร นั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ได้รับบริการที่รวดเร็ว และทันตามระยะเวลาที่กำหนด กกจ.จึงขอเตือนให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 รีบดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1.นายจ้างยื่นความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว บัญชีรายชื่อแรงงานฯ (Name List) ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ในท้องที่ที่คนต่างด้าวทำงานอยู่หรือในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของนายจ้าง/สถานประกอบการตั้งอยู่

2.นำคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล โดยคนต่างด้าวที่เข้าระบบประกันสังคม ให้ตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลตามบัตร กรณีไม่เข้าประกันสังคมให้ตรวจสุขภาพ/ทำประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

3.คนต่างด้าวยื่นขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร (ลงตรา VISA) ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีเอกสารประกอบคือ บัญชีรายชื่อแรงงานฯ (Name List) และใบรับรองแพทย์

4.ยื่นขออนุญาตทำงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่ได้ยื่นแบบบัญชีรายชื่อความต้องการไว้

5.แรงงานต่างด้าวปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลัง ที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด ส่วนกรุงเทพมหานคร ดำเนินการที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ดี มีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่จะต้องดำเนินการทั้งหมด 2,001,379 คน แบ่งเป็น 1.แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่การอนุญาตจะสิ้นสุดก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 261,491 คน เป็นกลุ่มพิสูจน์สัญชาติเดิม 243,093 คน กลุ่มประมง มาตรา 83 เดิม 6,082 คน กลุ่มประมง มาตรา 83 ใหม่ 5,958 คน และ กลุ่มจัดทำ/ปรับปรุง ทะเบียนประวัติ 6,358 คน 2.แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่การอนุญาตจะสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 1,739,888 คน เป็น กลุ่มพิสูจน์สัญชาติเดิม 558,443 คน และ กลุ่มจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ 1,181,445 คน

“ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวที่การอนุญาตทำงานจะหมดอายุ วันที่ 31 มีนาคม 2563 นี้ รีบมาดำเนินการ เนื่องจากหากใกล้วันปิดรับ จะมีนายจ้างและแรงงานจำนวนมาก จึงขอให้เร่งมาดำเนินการแต่เนิ่นๆ และ ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการจ้างแรงงานต่างด้าวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หากพบว่าข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน เช่น มีการรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาใหม่หรือเพิ่งเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว ก็ให้แจ้งเข้า-ออกจากงานของแรงงานต่างด้าวภายใน 15 วัน เป็นต้น นอกจากนี้ หากไม่พบข้อมูลการอนุญาตทำงานในฐานข้อมูล ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการประสานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป” นายสุชาติ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้รมว.ทส.ปลุกคนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม “1 กระทง 1 ครอบครัว” ลดขยะในแม่น้ำ
บทความถัดไป“จตุพร” แนะวิธีสะเดาะกุญแจ เปิดประตูแก้รธน. ชี้ ปชป.เป็นแม่งานดึงซีกรัฐบาลปลดล็อก ม.256 ตั้งสสร.