‘บิ๊กตู่’ แถลงผลสำเร็จประชุมอาเซียน หวังทุกฝ่ายต่อยอดเพื่อความยั่งยืน ชูมือ ‘ไอเลิฟยู’

 “นายกฯ” แถลงผลสำเร็จประชุมอาเซียน หวังทุกฝ่ายต่อยอดเพื่อความยั่งยืน ระบุตระหนักดีหลายเป้าหมายไม่สำเร็จในปีเดียว ชูมือไอเลิฟยู บอก “ขอบคุณ รักทุกคน”

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ว่า การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นับเป็นบทสรุปของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยเน้นเรื่องความเป็นหุ้นส่วน เพื่อสานต่อผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อเดือนมิถุนายน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยไทยเห็นความสาคัญของหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของอาเซียน ตนจึงได้นำผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ไปหารือกับผู้นำ จี20 (G20) ที่นครโอซากา และได้นำเสนอประเด็นความร่วมมือที่สาคัญ 4 ประการ คือ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การเข้าถึงแหล่งทุน การพัฒนาทุนมนุษย์ และการแก้ไขปัญหาขยะทะเล โดยกิจกรรมดังกล่าวมีประเทศ จี20 เข้าร่วมสนับสนุนด้วย นอกจากนี้ ไทยได้ผลักดันประเด็นเหล่านี้กับประเทศคู่เจรจา และนำไปหารือต่อในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ในช่วง 3 วันที่ผ่านมาผู้นำจาก 18 ประเทศทั่วโลก พร้อมด้วยเลขาธิการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) และกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ได้มาร่วมประชุม รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมระดับผู้นำทั้ง 9 การประชุม ทั้งการประชุมระหว่างอาเซียนกันเองและกับประเทศคู่เจรจาที่สาคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรฐั อินเดีย และสหประชาชาติ รวมทั้งมีการประชุมในกรอบอาเซียนบวกสาม การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (อีเอเอส) และการประชุมสุดยอดอาร์เซ็ปต์ (RCEP) นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษที่ไทยได้จัดขึ้น คือ งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อหารือเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งที่ประชุมยินดีต่อข้อเสนอไทยที่จะจัดการประชุมระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก เพื่อสร้างหุ้นส่วน ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2563

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า การประชุมทั้งหมดนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี แสดงให้เห็นถึงบทบาทและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาค และการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศต่างๆ ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ การแข่งขันและการเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจ และความตึงเครียดทางการค้า โดยมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่สานต่อข้อริเริ่มของอาเซียนในปีที่ผ่านๆ มา ไม่ว่าจะเป็นข้อริเริ่มความร่วมมือด้านเมืองอัจฉริยะกับจีนและการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นจีนและประเทศอาเซียนบวกสาม ภายใต้แนวทางการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงของอาเซียนที่ไทยได้ริเริ่ม ซึ่งประเด็นนี้ได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆ และการสนับสนุนในเชิงวิชาการจากธนาคารโลกอีกด้วย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ส่วนการขับเคลื่อนประเด็นที่อาเซียนให้ความสาคัญร่วมกับภาคีภายนอก ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ เราได้ต่อยอดการส่งเสริมความมั่นคงที่ยั่งยืนในภูมิภาค โดยผู้นำอาเซียนได้หารือ เกี่ยวกับการสานต่อมุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก ผ่านกิจกรรมและโครงการความร่วมมือในลักษณะวิน-วิน บนพื้นฐานของหลักการสามเอ็ม คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน การเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงได้หารือกันในประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาคและเห็นความจำเป็นที่จะต้องรักษาพลวัตในการหารือเพื่อแก้ไขความท้าทายต่างๆ โดยสันติวิธีในการประชุมครั้งนี้ ยังมุ่งมั่นที่จะร่วมกันรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง โดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนและการเสริมสร้างความมั่นคง ทางไซเบอร์เพื่อส่งเสริมพื้นที่ไซเบอร์ที่เปิดกว้าง ปลอดภัยและมีเสถียรภาพ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ทั้งนี้ เราเห็นว่าความมั่นคงที่ยั่งยืนจะเกื้อกูลการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีพลวัตอาเซียนจึงมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม ในการนี้การสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ตามแถลงการณ์รวมของผู้นาเกี่ยวกับอาร์เซ็ป เป็นการผนึกกาลังของกลุ่มประเทศซึ่งมีจีดีพี รวมกันร้อยละ 32 ของโลก มีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก และมีมูลค่าการค้ารวมกันสูงถึงร้อยละ 30 ของการค้าโลก รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อให้เราได้รับ ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาเซียนจะได้รับประโยชน์จากการเชื่อมโยง ASEAN Single Window ได้ครบทั้ง 10 ประเทศ การสรุปการเจรจาข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรอง ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน ตลอดจนการริเริ่มการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อต่อต้านการประมงไอยูยู รวมถึงผู้นำอาเซียนได้หารือเพื่อร่วมมือกับภาคีภายนอกในการต่อยอดการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาหมอกควันข้ามแดน การส่งเสริมสิทธิต่างๆ และการศึกษาของเด็ก นอกจากนี้ อาเซียนยังได้ลงนามเอ็มโอยูกับฟีฟ่า เพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอลในอาเซียน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเสนอตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก หรือฟีฟ่าเวิลด์คัพในปี 2577 ด้วย

 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า อนึ่ง ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้พบหารือกับผู้แทนภาคประชาสังคมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน โดยได้รับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมเพื่อทำให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นอกจากนี้ ผู้นำประเทศต่างๆ ได้ร่วมกันสานต่อเจตนารมณ์ของเอกสารวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน โดยภาคคีภายนอกได้แสดงความพร้อมที่จะช่วยอาเซียนเสริมสร้างความยั่งยืนผ่านแผนงานการส่งเสริมข้อริเริ่ม ความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ.2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ของสหประชาชาติ (Complementarities Roadmap) ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ รวมทั้งผู้นำการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกได้ออกแถลงการณ์ เพื่อยืนยันความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย นอกจากนี้ ได้มีข้อเสนอ ในการร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมจากผู้นำอาเซียน แขกของประธานและองค์การระหว่างประเทศต่างๆ จากงานเลี้ยงอาหาร กลางวัน เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย

อย่างไรก็ตาม การประชุมสุดยอดครั้งนี้ ได้มีการเปิดตัวศูนย์อาเซียนในประเทศไทยอีก 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม และศูนย์ฝึกอบรมอาเซียน ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไทยมอบให้กับอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต โดยจะรองรับประเด็นต่างๆ ที่มีความสาคัญสำหรับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม การรองรับการเข้าสังคมสูงวัย และการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวม นอกจากนี้ ผู้นำอาเซียนได้มีข้อตัดสินใจร่วมกันให้จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-นิวซีแลนด์ภายหลังการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ที่เมืองดานัง เวียดนาม ในปี 2563

 

“ผมขอขอบคุณผู้นำอาเซียน และภาคีภายนอกของอาเซียนที่ได้สนับสนุนไทยอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ ขอบคุณพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนการจัดการประชุมและกิจกรรมภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ติดตามและเผยแพร่ข่าวสารการประชุมและ กิจกรรมต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ และที่สำคัญที่สุด ขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่มีส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีให้แก่อาเซียนตลอดทั้งปีนี้ เราตระหนักดีว่าเป้าหมายในหลายๆ ด้านไม่สามารถบรรลุผลได้ภายในปีเดียว ซึ่งไทยได้สานต่อข้อริเริ่มที่สำคัญ จากปีก่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนกับโลกของฟิลิปปินส์ หรือการสร้างความเข้มแข็งและนวัตกรรมของสิงคโปร์ เพื่อขับเคลื่อนวาระของอาเซียนเหล่านี้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ขอให้คนไทยทุกคนภูมิใจว่าปีนี้เราได้ช่วยวางรากฐาน เพื่อนำไปสู่อาเซียนที่ยั่งยืนในทุกมิติ ผมมั่นใจว่าเวียดนามจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากไทยได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ขออวยพรให้เวียดนามประสบความสำเร็จในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า เพื่อสร้างอาเซียนที่ยั่งยืนในทุกมิติต่อไป” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ภายหลังการแถลงข่าวเสร็จสิ้น นายกรัฐมนตรีได้ชูนิ้วสัญลักษณ์ “ไอ เลิฟ ยู” พร้อมกับกล่าวว่า “ขอบคุณมาก รักทุกคน”

บทความก่อนหน้านี้การ์ตูนอรุณ วัชระสวัสดิ์ /”ทรัมป์”ตัดจีเอสพีไทย หลังไทยแบน”3 สารพิษ”
บทความถัดไปกวีกระวาด/เก็บไว้