โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภาสามัญประจำปีครั้งที่ 2 เริ่ม 1 พ.ย.นี้

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2562 ใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ตามความในมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 121 มาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา
สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

อ่านประกาศที่เกี่ยวข้อง ที่นี่

บทความก่อนหน้านี้“ทนายวิญญัติ” ชี้ให้ประกันตัววันหยุดผ่อนคลายจำกัดสิทธิเสรีภาพ แนะยึดข้อบังคับปธ.ศาลฎีกา
บทความถัดไปเพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด SEAFIC OPEN HOUSE ชวนคนรักหนังพบกับประสบการณ์สุดพิเศษจากองค์กรหนังทั่วโลก ปลายเดือนนี้