โปรดเกล้าฯ ปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 21 ต.ค.

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาพ.ศ. 2562 ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 นั้น บัดนี้ สมควรที่จะให้ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

บทความก่อนหน้านี้ปธ.วิปฝ่ายค้านเผย ไม่แปลกใจ “อนาคตใหม่” โหวตสวน พรก.โอนกำลังพลฯ ยันไม่ลอยแพพรรคร่วม
บทความถัดไปสุทิน ชี้ บิ๊กตู่ อารมณ์เหมือนเดิม ให้เกียรติสภาดีขึ้น แต่สาระ พัฒนาการยังด้อย