กอ.รมน. จับมือ ศอ.บต. ดัน ฮาลาลไทยสู่ครัวโลก

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า ทางกอ.รมน. ได้จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน กันยายน โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค 1-4 เข้าร่วม โดยมี พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน.เป็นประธานการประชุมฯ โดยได้สั่งการให้ กอ.รมน. ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดัน ฮาลาลไทยสู่ครัวโลก (HALAL THAILAND ONLY ONE) รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในพื้นที่ และหาแนวทางพัฒนาสู่ตลาดโลกอันจะเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จชต. ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากนโยบายดังกล่าวเป็นผลให้เกิดโครงการย่อยภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสู่สากล”

พล.ต.ธนาธิป กล่าวว่า การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ ศอ.บต., สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาผู้ที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการประกอบอาหารฮาลาล เป็นการการสร้างโอกาสให้เยาวชนหรือคนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้น ยกระดับผู้ประกอบการให้เป็นเชฟฮาลาล ที่มีประสิทธิภาพ สามารถออกไปประกอบอาชีพร่วมกับ โรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร และอื่นๆ โดยในห้วงที่ผ่านมา (ศอ.บต. ได้จัดกิจกรรม “ศอ.บต.พารวย ตลาดออนไลน์ กับ Thailandpostmart.com เพื่อให้ผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลในพื้นที่ จชต. ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0 นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาธุรกิจของตนเอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของพื้นที่ จชต.ต่อไป

บทความก่อนหน้านี้ผู้ค้ายาเส้นเพชรบูรณ์เตรียมบุกสภาฯ ร้องปลดล็อกจำกัดปริมาณยาเส้น
บทความถัดไปดาวกับดวง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 : โดย พิมพ์พรร