‘ประภัตร’ติวเข้มกรมการข้าว ตั้งเป้าผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี 2 แสนตัน เชื่อมตลาดออนไลน์

‘ประภัตร’ติวเข้มกรมการข้าว ตั้งเป้าผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี 2 แสนตัน เชื่อมตลาดออนไลน์

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับข้าวและชาวนาไทย ที่มีพื้นที่ปลูกข้าวมากถึงปีละกว่า 70 ล้านไร่ เกษตรกรประมาณ 4.3 ล้านครัวเรือน และเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกมูลค่า 2 แสนล้านบาท นโยบายหลักที่รัฐบาลมุ่งหวังคือให้สินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวเป็นสินค้าที่มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งให้

“ไทยถือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เป็นการกำหนดเป้าหมายระยะยาว ตั้งแต่ ปี 2561-2580 เพื่อนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือการวางรากฐานในการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มชาวนาแบบแปลงใหญ่” นายประภัตรกล่าว

นายประภัตร กล่าวว่า ในปีนี้ได้ตั้งเป้าการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากเดิม 85,000 ตันต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ตันต่อปี โดยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 จำนวน 5 โครงการ ภายในกรอบวงเงิน 3,120.8618 ล้านบาท อาทิ โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 ซึ่งมีเป้าหมาย เกษตรกร 827,000 ครัวเรือน เมล็ดพันธุ์ข้าว 63,200 ตัน พื้นที่ 6.32 ล้านไร่ โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร ไร่ละ 10 กิโลกรัม ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ จำนวน 1,739.4290 ล้านบาท เพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยให้สามารถทำการผลิตได้ทันทีหลังน้ำลด

นอกจากนี้ ครม.ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัย โดยกรมทรัพยากรน้ำสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่นำร่อง 120 แปลงใหญ่ รวมพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น 80,000 ไร่ ครอบคลุมทั่วประเทศ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่นำร่อง 700 แห่ง พื้นที่เป้าหมาย 86,000 ไร่

“มั่นใจว่าในปี 2563 กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว จะขับเคลื่อนการเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในไทยให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ พร้อมนำระบบตลาดออนไลน์เข้ามาเชื่อมโยงการค้าขายกับผู้ซื้อโดยตรง นอกจากนี้ได้มอบแนวทางให้ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ เร่งศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน”นายประภัตรกล่าว

บทความก่อนหน้านี้E-DUANG : ทำไม ต้องบดขยี้ อนาคตใหม่ คำถาม จากปฏิบัติการ IO  
บทความถัดไป“สนธิรัตน์”ย้ำกมธ.พลังงาน วุฒิสภาไม่ต้องวิตกกรณีรื้อถอนแท่นปิโตรเลียม หาทางออกร่วมกันได้