ภาครัฐใช้จ่ายเงินปีงบ 62 สูงถึง 2.97 ล้านล้านบาทคิดเป็น 97.65% เฉียดเป้าหมาย

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562) มีงบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้วกว่า 2.92 ล้านล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 97.65% ต่ำกว่าเป้าหมาย  2.35% เพราะกำหนดเป้าหมายไว้ 100%  แบ่งเป็นรายจ่ายลงทุนมีการใช้จ่ายแล้วกว่า 5 แสนล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ  5.51 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 90.92% ขณะที่รายจ่ายประจำมีการใช้จ่ายแล้วกว่า 2.42 ล้านล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2.44 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 99.16% ในส่วนของเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการใช้จ่ายแล้วกว่า 2.54 แสนล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2.55 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 99.60%

“จากมาตรการด้านงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไว้ที่ 100% ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 หน่วยงานภาครัฐมีการใช้จ่ายสูงกว่าปีงบประมาณ 2561 จำนวน 138,858 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.98% ซึ่งเพิ่มเท่ากับปีงบประมาณ 2561 โดยปี 2561 มีการใช้จ่ายภาพรวม 2.79 ล้านล้านบาท คิดเป็น 96.23%” นายภูมิศักดิ์กล่าว

นายภูมิศักดิ์กล่าวว่า จากข้อมูลสรุปผลการใช้จ่ายเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ2561 – 2562 พบว่ามีแนวโน้มการใช้จ่ายเงินใกล้เคียงกับเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการกำกับ ติดตามผล และการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้กับส่วนราชการให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินได้อย่างคล่องตัวขึ้น

บทความก่อนหน้านี้กก.สภาหอการค้าไทย แนะ “ชิม ช็อป ใช้” ขยายเวลาใช้เงิน หลังรายได้กระจุกบางร้าน
บทความถัดไปเฮ! ครม.ประกาศ​ 4-5 พ.ย.​ เป็นวันหยุดพิเศษ เฉพาะกรุงเทพฯ-นนทบุรี