“กรมบัญชีกลาง” เปิดตัวเลขใช้จ่ายเงินสิ้นงบ 62 เบิกไป 2.9 ล้านล้าน

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) มีงบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้ว จำนวน 2,929,421 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.65 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.35 แบ่งเป็นรายจ่ายลงทุนมีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 501,048 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 551,111 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.92 ขณะที่รายจ่ายประจำมีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 2,428,373 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,448,889 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.16 ในส่วนของเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 254,854 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 255,848 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.60

“จากมาตรการด้านงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ที่ร้อยละ 100 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานภาครัฐมีการใช้จ่ายสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 138,858 ล้านบาท (อัตราเพิ่มร้อยละ 4.98 ซึ่งเพิ่มเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และเมื่อเทียบร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 สูงกว่าเท่ากับร้อยละ 1.42 (ปี 2561 มีการใช้จ่ายภาพรวม 2,790,563 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.23)” อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลสรุปผลการใช้จ่ายเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 กรมบัญชีกลางมีแนวโน้มการใช้จ่ายเงินใกล้เคียงกับเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการกำกับ ติดตามผล และการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้กับส่วนราชการให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินได้อย่างคล่องตัวขึ้น

บทความก่อนหน้านี้‘จิรวุฒิ’ วืด ไม่ได้รับพิจารณาจากพรรคอนาคตใหม่ลงนายก อบจ.ชลบุรี พ้อทำตามกติกาหมด แต่กลับสูญเปล่า
บทความถัดไปคุยกับทูต ‘อาซิม อิฟติการ์ อาหมัด’ หยุดการปิดกั้น ขอให้ชาวแคชเมียร์เป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง