“ผู้แทนนายกฯ” วางพวงมาลารำลึก “14 ตุลา” แนะ ถอดบทเรียน สร้างประโยชน์ให้ประเทศ

“ผู้แทนนายกฯ” วางพวงมาลารำลึก “14 ตุลา” ยกเป็นเหตุการณ์สำคัญ สร้างการมีส่วนร่วมปชช. แนะ ถอดบทเรียนทำการเมืองไทยเพื่อประโยชน์ชาติ-ประชาชน

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 (แยกคอกวัว) นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี ร่วมงานรำลึก 14 ตุลา ประจำปี 2562 โดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองไทย ผู้แทนพรรคการเมือง นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประมาณ 100 คน นอกจากนี้ ยังมีประชาชนมาร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกถึงวีรชนในเหตุการณ์ 14 ตุลา และยังมีกิจกรรมการปาฐกถา การเสวนาทางการเมืองตลอดทั้งวัน

การจัดงานรำลึก 14 ตุลา ประจำปี 2562 ครั้งนี้ จัดขึ้นในวาระครบรอบ 46 ปีของเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศไทย เป็นวันสะท้อนเจตนารมณ์และแสดงพลังของนิสิต นักศึกษา และประชาชนที่เห็นคุณค่าของประชาธิปไตยว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ

โอกาสนี้ ผู้แทนนายกรัฐมนตรีได้วางพวงมาลาในนามของนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมรำลึกถึงผู้เสียสละในเหตุการณ์ 14 ตุลา และได้กล่าวสดุดี โดยมีเนื้อความตอนหนึ่งว่า “เหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดพัฒนาการของการมีส่วนร่วมของประชาชน อันถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น ทุกภาคส่วนควรระลึกถึงและนำบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าวมาเสริมสร้างให้การเมืองการปกครองของประเทศไทยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ”

บทความก่อนหน้านี้วงค์ ตาวัน | รื้อฟื้นตื่นตัว 14 และ 6 ตุลา
บทความถัดไป‘พท.’จัด 70 ส.ส.ซักฟอกงบฯ63 ยุทธพงศ์ นำทีมชำแหละ งบฯมท.- มั่นคง