ผู้แทน “ประยุทธ์” วางพวงมาลารำลา 14 ตุลา 16 แนะถอดบทเรียนเพื่อประโยชน์ประเทศ

“ผู้แทนนายกฯ” วางพวงมาลารำลึก “14 ตุลา” ยกเป็นเหตุการณ์สำคัญ สร้างการมีส่วนร่วมปชช. แนะ ถอดบทเรียนทำการเมืองไทยเพื่อประโยชน์ชาติ-ประชาชน

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 (แยกคอกวัว) นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี ร่วมงานรำลึก 14 ตุลา ประจำปี 2562 โดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองไทย ผู้แทนพรรคการเมือง นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประมาณ 100 คน นอกจากนี้ ยังมีประชาชนมาร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกถึงวีรชนในเหตุการณ์ 14 ตุลา และยังมีกิจกรรมการปาฐกถา การเสวนาทางการเมืองตลอดทั้งวัน

การจัดงานรำลึก 14 ตุลา ประจำปี 2562 ครั้งนี้ จัดขึ้นในวาระครบรอบ 46 ปีของเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศไทย เป็นวันสะท้อนเจตนารมณ์และแสดงพลังของนิสิต นักศึกษา และประชาชนที่เห็นคุณค่าของประชาธิปไตยว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ

โอกาสนี้ ผู้แทนนายกรัฐมนตรีได้วางพวงมาลาในนามของนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมรำลึกถึงผู้เสียสละในเหตุการณ์ 14 ตุลา และได้กล่าวสดุดี โดยมีเนื้อความตอนหนึ่งว่า “เหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดพัฒนาการของการมีส่วนร่วมของประชาชน อันถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น ทุกภาคส่วนควรระลึกถึงและนำบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าวมาเสริมสร้างให้การเมืองการปกครองของประเทศไทยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ”

บทความก่อนหน้านี้จักรกฤษณ์ สิริริน : จาก Amazon Effect ถึง Lazada Effect สู่ “หายนะ” SME
บทความถัดไป‘อภิสิทธิ์’ ลุยนครปฐมช่วย ‘สุรชัย อนุตธโต’ หาเสียงเขต 5 ท่ามกลางฝนโปรย