ราชกิจจาฯ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

ในประกาศระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลง กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยพลตํารวจโท วิโรจน เปาอินทร ไดลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรคเพื่อไทย เปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยพนจาก ตําแหนงทั้งคณะ จํานวน ๑๒ คน นั้น

บัดนี้ พรรคเพื่อไทย ไดมีหนังสือแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี ที่ประชุมใหญวิสามัญ พรรคเพื่อไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไดมีมติเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย จํานวน ๒๙ คน ดังนี้

บทความก่อนหน้านี้“ประวิตร” ยันแก้รธน.ตามนโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ แต่ยังไม่ทำทันที
บทความถัดไปวิษณุ ชี้ เลือกตั้งซ่อม วันธรรมดา ไม่ใช่ปัญหา นายจ้างต้องให้ลูกจ้างใช้สิทธิ