ภูมิใจไทยลุยแล้ว! ชง กม.เข้าสภา 12 ฉบับ เอาจริงปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น

ภูมิใจไทยชงกฎหมายเข้าสภา 12 ฉบับ เอาจริงปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น

เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่รัฐสภา พรรคภูมิใจไทย นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค ยื่นร่าง พ.ร.บ. 12 ฉบับ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย กลุ่ม พ.ร.บ.การแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 1.พ.ร.บ.การแบ่งปันผลประโยชน์ ข้าว พ.ศ. … 2.พ.ร.บ.การแบ่งปันผลประโยชน์มันสำปะหลัง พ.ศ. … 3.พ.ร.บ.การแบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา พ.ศ. … 4.พ.ร.บ.การแบ่งปันผลประโยชน์อ้อยและน้ำตาล ฉบับที่ พ.ศ… 5.พ.ร.บ.พืชพลังงาน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาพืชเกษตร

กลุ่มการปลูกกัญชาเสรี 6.พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ พ.ศ. … ซึ่งแก้ไขให้อนุญาตให้บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยให้ปลูกเพื่อบริโภคส่วนบุคคล เพื่อการรักษาทางการแพทย์ได้ไม่เกิน 6 ต้นต่อครอบครัว 7.พ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ. … เพื่อเป็นหน่วยงานของรัฐเพื่อวิจัยควบคุม อนุญาต และแปรูป เพื่อเศรษฐกิจของประเทศ

กลุ่มกฎหมายอื่นๆ 8.พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขหมอประจำบ้าน และหมอประจำหมู่บ้าน ฉบับ พ.ศ… คุ้มครองประชาชนตลอดจนสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของชุมชน เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนให้เข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยสะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเข้าถึงบริการ 9.พ.ร.บ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่ พ.ศ. … วัตถุประสงค์ให้นักเรียน นักศึกษาเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกองทุนอย่างเท่าเทียม อย่างเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ลดภาระการชำระหนี้ของผู้ยืมเงิน ด้วยการเปิดโอกาสให้ปรับโครงสร้างหนี้ปลดภาระผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกัน จากการเป็นหนี้ อันไม่ก่อให้เกิดรายได้ 10.พ.ร.บ.การศึกษานอกระบบ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ยังไม่มีคำนิยามของคำว่า การศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของการศึกษา โดยเฉพาะผู้ที่ไม่พร้อมทางรายได้ หรือมีความจำเป็นบางประการเพื่อให้ประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ตามศักยภาพ

11.พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กำหนดให้นายจ้างและลูกจ้าง สามารถตกลงในสัญญาจ้างให้ลูกจ้างสามารถนำงานกลับไปทำที่บ้าน หรือ ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้ เพื่อเป็นการแก้ป้ญหาจราจร ปัญหาในการใช้พลังงานและเชื้อเพลิง และ 12.พ.ร.บ.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ. …. เพื่อเป็นการใช้รัฐเข้าไปจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสรับประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขญหาความไม่สงบในพื้นภาคใต้ ให้มีความมั่นคงเข้มแข็งและกลับมามีความสงบ โดยอาศัยกลไกลพัฒนาทางเศรษฐกิจ

 

บทความก่อนหน้านี้‘สุรทิน’ ยัน ‘ปชต.ใหม่’ ไม่ตีจาก รบ. สวน ‘ผมลูกผู้ชายไม่เคยหักหลังใคร’
บทความถัดไปดาวกับดวงประจำวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 : โดย พิมพ์พรร