“สุพจน์” ระบุ ป.ป.ช.เริ่มขยับและเตรียมสอบทานงบกลาง เงินสำรองจ่ายฯ เพื่อแก้ภัยแล้ง-น้ำท่วม “ลั่น”สงสารสำนักงบฯ

นายสุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ ระบุว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปช. 0008/ 0040 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 ถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ภายหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ ว 5268 ลว. 3 กันยายน 2562 ซักซ้อมและทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งต้องใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ จำเป็นซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้ตั้งงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการนี้ไว้ รวมทั้งสิ้น 15,800 ล้านบาท

หนังสือดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ขอให้สำนักงบประมาณ ส่งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ พร้อมทั้ง ให้ระบุด้วยว่าการดำเนินการตามโครงการ ข้างต้น ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ หรือไม่อย่างไร รวมถึง ขอให้ส่งผลการหารือ (ถ้ามี) ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช.ภายในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

“ท่าที (position) ของสำนักงาน ป.ป.ช.เป็นอะไรที่น่าสังเกต เพราะเท่าที่ทราบ “กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” หรือ ปภ.ยังมิได้มีการประกาศพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง แต่ขณะนี้หลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคอีสานได้เกิดน้ำท่วม จึงไม่แน่ใจว่าจะทำกันอย่างไร อีกมุมหนึ่ง ก็สงสารเจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณเขตพื้นที่ต่างๆที่ต้องเร่งรัดพิจารณาโครงการ รายละเอียดรายการและค่างานของโครงการต่างๆ ซึ่งมีจำนวนมาก รวมถึง มีรายละเอียดเยอะแต่มีเวลาในการทำงานที่น้อยมาก คงต้องทำงานกันหามรุ่งหามค่ำและที่สำคัญโอกาสพลาดจะมีสูง แถมยังต้องอ้างอิงและปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นเพื่อแก้ไข หรือ เยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ.2559 ตลอดจน ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ตลอดจนกฎและกติกา

หรือข้อสั่งการต่างๆมากมายหลายฉบับและที่สำคัญสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อาจเลือกและสุ่มตรวจแบบเอาจริงเอาจังตามหลังสำนักงาน ป.ป.ช. แบบสมน้ำสมเนื้อและทำให้ดูดี อีกทั้ง ขอเรียกร้องให้กลไกของรัฐที่เกี่ยวข้องเปิดเผยคู่มือ หลักเกณฑ์ หรือหลักการ แนวทางปฏิบัติ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของจังหวัดต่างๆจังหวัดละ 200 ล้านบาทต่อสาธารณะทันที และ เป็นที่ “น่าอเนจอาถ” เพราะเป็นช่วงปลายปีงบประมาณซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณยังต้องสาละวนกับการพิจารณาและสอบทานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ซึ่งถือว่าล่าช้าและไม่เป็นไปตามกรอบเวลาปกติก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และที่สำคัญขอภาวนามิให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของสำนักงบประมาณเสียของ หรือ ลงเอยและกลายเป็น”แพะ” เซ่นโยบายแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมเช่นเดียวกับ “รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ” ที่ตกเป็นข่าวครึกโครมก่อนหน้านี้และทราบว่า ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำลังหาทางลงให้อยู่ในขณะนี้”นายสุพจน์กล่าว

บทความก่อนหน้านี้‘เสรีพิศุทธ์’ ขอตรวจสอบ ปูด ‘ธรรมนัส’ ใช้วุฒิปลอมจบ ป.เอก จ่อเอาคำพิพากษามาเปิด
บทความถัดไปฝ่ายค้านกัดไม่ปล่อย จ่อทำหนังสือในนามสภา ขอคำพิพากษาจริงจากศาลออสเตรเลีย