ครม.ไฟเขียว แผนระดับชาติด้านความมั่นคงปี62-65 16 นโยบาย-19 แผน

ครม.ไฟเขียว ยกร่าง นโยบาย-แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ปี 62-65 ยึด 4 เป้าหมาย 16 นยบ.- 19 แผน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในที่ประชุม ได้มีมติรับทราบ(ร่าง)นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ. 2562 -2565) ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง หรือจัดทำแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ตามที่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.)เสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาปัจจุบัน

โดยมีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการ 4 เรื่อง ได้แก่ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข , การปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ , การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและศักยภาพการป้องกันประเทศ , การรักษาความมั่นคงภายในประเทศและระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 16 ด้าน อาทิ สร้างความเป็นธรรมความปรองดองและความสมานฉันท์ในชาติ , ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ , จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน , สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ , จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง , เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน , เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต , เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ , รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ , เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ , พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ

สำหรับแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน อาทิ การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน , การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ , การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ , การรักษาความมั่นคงทางทะเล , การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต , การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ , การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน , การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ , การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ , การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง , การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ , การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ

บทความก่อนหน้านี้คนของโลก : ซิดนีย์ ริตเทนเบิร์ก ชาวอเมริกันลึกลับในพรรคคอมมิวนิสต์จีน
บทความถัดไปกรมอุตุฯ เตือนพายุระดับ 2 คาจิกิ ฝนถล่ม 33 จังหวัด เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าหลาก