‘กยศ.’ เผยภาพรวมการให้กู้ยืมปี’62 ชี้มีผู้กู้ 5.6 ล้านคน ชำระหนี้เสร็จกว่า 1 ล้านคน

‘กยศ.’ เผยภาพรวมการให้กู้ยืมปี’62 ชี้มีผู้กู้ 5.6 ล้านคน ชำระหนี้เสร็จกว่า 1 ล้านคน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวถึงภาพรวมการดำเนินงานให้กู้ยืม กยศ.ในปีงบประมาณ 2562 ว่า ปีนี้ กยศ.มีเป้าหมายให้กู้ยืม จำนวน 619,501 ราย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการให้กู้ยืม ซึ่งระดับอุดมศึกษาได้เปิดภาคการศึกษาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยผลการให้กู้ยืมถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีจำนวนผู้กู้ยืม 476,830 ราย คิดเป็นวงเงินให้กู้ยืม 22,755 ล้านบาท ทั้งนี้ ปี 2562 เป็นปีแรกที่กองทุนไม่ได้จำกัดโควต้าการกู้ยืมสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งกองทุนขอยืนยันว่าหากผู้กู้ยืมเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ กองทุนมีเงินเพียงพอในการให้กู้ยืมทุกคน เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล

“กองทุนได้นำเงินที่ได้รับชำระคืนจากผู้กู้ยืมรุ่นพี่ในการปล่อยกู้ยืมให้แก่ผู้กู้ยืมรุ่นน้อง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินมาตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยปัจจุบัน มีนักเรียน นักศึกษาผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งสิ้น 5,606,115 ล้านราย ประกอบด้วย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและปลอดหนี้ 978,753 ราย ผู้กู้ที่ชำระเสร็จสิ้นแล้ว 1,052,992 ราย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,519,642 ราย และเสียชีวิต/ทุพพลภาพ 56,728 ราย เป็นเงินงบให้กู้ยืม 603,829 ล้านบาท” นายชัยณรงค์ กล่าว

นายชัยณรงค์ กล่าวต่ออีกว่า ในปี 2562 กองทุนยังได้มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ หรือ Human Capital เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ 3 โครงสร้างพื้นฐาน โดยให้สิทธิกับผู้กู้ยืมที่เรียนระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2566 รวม 5 ปีการศึกษา โดยผู้กู้ยืมระดับปริญญาตรี เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนด จะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 30 ส่วนผู้กู้ยืมระดับอาชีวศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 50 เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอีอีซี รวมถึงเป็นการป้อนกำลังคนในสายอาชีวะและสายวิชาชีพที่ยังขาดแคลนสู่ตลาดแรงงานทั่วประเทศ

นายชัยณรงค์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กองทุนยังมุ่งสร้างวินัยทางการเงินให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำหลักสูตร “e-learning เงินทองต้องวางแผน” เข้าเรียนออนไลน์ผ่านระบบ e-Studentloan เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะสามารถนับเป็นชั่วโมงจิตอาสาได้ 3 ชั่วโมง นำไปสะสมจำนวนชั่วโมงจิตอาสาให้ครบ 36 ชั่วโมงตามที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้ การสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมทำกิจกรรมจิตอาสา เป็นการปลูกฝังคุณธรรมความดี โดยสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมได้มีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อรู้จักการแบ่งปัน และเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น การบริจาคโลหิต ดูแลผู้ป่วย คนชรา ผู้พิการ หรือเด็กด้อยโอกาส เป็นต้น โดยกองทุนหวังว่าเมื่อผู้กู้ยืมจบการศึกษาไปแล้วจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ นอกจากจะสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้ว ยังมีจิตสำนึกช่วยเหลือผู้อื่นและตอบแทนสังคมต่อไป

บทความก่อนหน้านี้“พิพัฒน์” ย้ำปิดผับ ตี 4 แค่แนวคิด-จัดโซนนิ่งเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของต่างชาติเท่านั้น
บทความถัดไปเดือดร้อน! ข้าวสารเหนียวราคาพุ่งโลละ 45 บาท แพงเป็นประวัติการณ์ เหตุภัยแล้งทำผลผลิตน้อย