ป.ป.ช.แจ้งผลประเมินความโปร่งใส อปท.ทั่วปท.ต่ำกว่าเป้า ชี้เรียกรับสินบน-โดนร้องใช้งบไม่คุ้ม

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานนั้น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้เสนอ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีใจความสรุปว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 7,851 หน่วยงาน (ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งมีการประเมินและเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562) ซึ่งจากผลการประเมินฯ สรุปได้ว่า ค่าคะแนนการประเมินฯ การดำเนินงานของ อปท. (ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด) ได้ 61.11 คะแนน ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (85 คะแนนขึ้นไป) โดยตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงานมีระดับค่าคะแนนสูงสุด คือ 78.62 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตมีระดับค่าคะแนนต่ำสุด คือ 35.99 คะแนน และได้จัดทำรายงานการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้มีการรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จาก อปท. พบว่า มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหลายประการโดยมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา เช่น 1.มีการให้บริการที่ไม่เท่าเทียม เสมอภาค และไม่สามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการทุกกลุ่ม 2. มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือสินบน เพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาต ควรเสริมสร้างและพัฒนาระบบการให้บริการโดยมีการเปิดเผยขั้นตอนและวิธีการการให้บริการเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจและลดโอกาสการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ การบูรณาการและจัดระบบงานให้บริการที่สะดวกเพื่อลดระยะเวลาและเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ อนุญาต และการรับบริการสาธารณะ 3. อปท. ยังมีภาพลักษณ์ที่ไม่โปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ มีการถูกร้องเรียนว่าใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าบิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ควรมีการกำหนดมาตรการในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวข้องกับงบประมาณ
4. อปท. มีรูปแบบหลากหลายและแตกต่างกัน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีการกำหนดหน้าที่และอำนาจซ้ำซ้อนกัน เช่น ถนน ถนนคนเดิน การจัดการแหล่งน้ำสาธารณะ ตลาด ควรกำหนดรูปแบบของ อปท. ให้มีความชัดเจนกำหนดหน้าที่และอำนาจให้มีความชัดเจนไม่ทับซ้อนกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมิน และรายงานการศึกษาดังกล่าวแล้ว โดยได้มีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประเมินฯ และให้ อปท. ให้ความสำคัญกับการประเมิน และนำผลการประเมิน ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ นอกจากนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) นำผลการประเมิน ไปพิจารณาดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ อปท. มีการยกระดับผลการประเมินให้สูงขึ้นตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) พร้อมทั้งกำกับติดตามการดำเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองของ อปท.อย่างต่อเนื่อง

 

บทความก่อนหน้านี้กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายเงินเข้ากระเป๋า อีมันนี่ ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส.ค.-ก.ย.นี้
บทความถัดไปพปชร.เฮ! ‘ป้อม’ประกาศ เล่นการเมืองเต็มตัว สร้างผลงาน 50 ปี ลต.ครั้งหน้ากวาดเยอะกว่าเดิม