เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562” โชว์ผลงานล้ำสมัย – 9 ไฮไลท์สร้างแรงบันดาลใจ – นวัตกรรมจาก 17 ประเทศพันธมิตร

เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562” 

โชว์ผลงานล้ำสมัย – 9 ไฮไลท์สร้างแรงบันดาลใจ – นวัตกรรมจาก 17 ประเทศพันธมิตร

พลาดไม่ได้!!! ประสบการณ์ Moon Walk และSPIKE ™ Prime ด้าน STEAM Educationครั้งแรกในไทย

เปิดฉากแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 25 สิงหาคม นี้ ที่อาคาร 6-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โชว์ผลงานและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในและต่างประเทศจาก 17 ประเทศ 103 องค์กร อย่างอลังการ ชู “9 ไฮไลท์สร้างแรงบันดาลใจ” และพลาดไม่ได้!! กับการสัมผัสประสบการณ์ Moon Walk ในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ และการเปิดตัวเลโก้ต้นแบบ SPIKE ™ Prime ด้าน STEAM Education ครั้งแรกในประเทศไทย  

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ  ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานในการเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562” กล่าวว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาประเทศให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และทำให้ไทยหลุดพ้นกับดักสำคัญ 4 ด้าน คือกับดักรายได้ปานกลาง ความเลื่อมล้ำ คุณภาพการศึกษาและความขัดแย้ง  โดยบทบาทภารกิจของกระทรวง อว. เปรียบได้กับหัวรถจักรที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคต  ประเทศของเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ซึ่งหุ้นส่วนสำคัญที่จะนำพาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้เกิดขึ้นจริงคือ คน  

โลกยุคใหม่เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนสูง ดังนั้น เราต้องมีการเตรียมคนของเราให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีเป้าหมาย มีหัวใจความเป็นมนุษย์ สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อนำมาสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ สร้างสิ่งแวดล้อมที่สมดุล ที่จะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ตามแนวทางของสหประชาชาติ โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางที่รู้จักกันในชื่อ SEP for SDGs   นอกจากนั้นแล้ว คนของเราจะต้องสร้างทักษะในการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการได้เห็น สัมผัส ได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ เกิดแรงบันดาลใจ และมีแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป 

รศ.ดร.วีระพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ คือแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย มีทั้งวิทยากรให้ความรู้ มีต้นแบบของคนเก่งๆ มีนิทรรศการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะช่วยจุดประกายต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน  รวมถึงอาจทำให้อีกหลายคนได้ค้นพบสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจต่อไป  ซึ่งต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศทั้ง 17 ประเทศ 103 หน่วยงาน ที่ร่วมกันจัดงานนี้ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะช่วยนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต

รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่าการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562” ระหว่างวันที่ 16  25 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้มีแนวคิดเพื่อสื่อสารถึงความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal- SDG) และการเฉลิมฉลอง 2 วาระสำคัญทางวิทยาศาสตร์และสังคมของโลกในปี 2019 ได้แก่ วาระครบรอบ 150 ปี ของการคิดค้นตารางธาตุ และวาระการครบรอบ 50 ปีการลงดวงจันทร์ของยานอวกาศอะพอลโล 11 ก้าวแรกของมนุษยชาติบนดวงจันทร์ 

การจัดงานในปีนี้ได้สร้างสรรค์วิธีการ รูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม อีกทั้ง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ พระวิริยะอุตสาหะและพระอัจริยภาพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งแสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำสมัยจากต่างประเทศ และได้คัดเลือก 9 ไฮไลท์สร้างแรงบันดาลใจ ปี 2562 กับประเด็นที่อยู่ในกระแสความสนใจของประชาชน อาทิ นิทรรศการภารกิจพิชิตดวงจันทร์เพื่อร่วมฉลอง 50 ปีกับก้าวแรกบนดวงจันทร์ของมนุษย์ และพลาดไม่ได้กับการสัมผัสประสบการณ์ Moon Walk ในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ, สัมผัสผลงานอันน่าทึ่งของนักประดิษฐ์ที่มีแนวคิดก้าวล้ำเกินยุค ในนิทรรศการ นิโคลา เทสลา: ยอดนักประดิษฐ์ผู้คิดเปลี่ยนโลก, ร่วมฉลองปีสากลแห่งตารางธาตุกับนิทรรศการมหัศจรรย์ เมืองแห่งธาตุเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตกว่า 1,000 ตัวอย่างใน นิทรรศการพินิจ พิพิธ-พันธุ์ ที่ถอดแบบมาจากสถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน, จากพลาสติกสารพัดประโยชน์..ทำไมจึงกลายเป็นผู้ทำลายสิ่งแวดล้อม มาร่วมค้นหาผู้ร้ายตัวจริงได้ในนิทรรศการพลาสติกพลิกโลก และการเปิดตัวกิจกรรมต้นแบบSPIKE ™ Prime ด้าน STEAM Education ครั้งแรกในเมืองไทย นอกจากนั้นแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้ง กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขัน การประชุมสัมมนาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การประชุมใหญ่ของ InterAcademy Partnership Science Education Programme (IAP SEP) ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20-22 สิงหาคม เป็นต้น

บทความก่อนหน้านี้“บิ๊กตู่” สั่ง บิ๊กป้อมเตือน “สิระ” อย่าให้มีอีก ชี้ ดูแลส.ส.ไม่ใช่ภารกิจตำรวจ ไม่เหมือนนายกฯ
บทความถัดไป‘กคช.’ เปิดเวทีให้ชาวดินแดงระดมความเห็น ทำแผนพัฒนาขับเคลื่อนชุมชน