ราชกิจจาฯ เผยคำสั่งกระทรวงกลาโหม แต่งตั้ง ‘พล.อ.สุชาติ หนองบัว’เป็น เลขาฯรมว.กลาโหม

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.เว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา เผยแผ่คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๘๗๕/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๘ วรรคสอง ซึ่งให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลซึ่งเห็นสมควรตามเหตุผลในทางการเมืองเป็นเลขานุการรัฐมนตรีได้

ฉะนั้นจึงแต่งตั้งให้ พลเอกสุชาติ หนองบัว นายทหารนอกราชการ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ทั้งนี้ตั้งแต่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

สั่ง ณวั นที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖2

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 

บทความก่อนหน้านี้สารวัตรเอกเดือด! โชคดีไม่มีคนโตที่ไหนมากร่างใส่ ลั่นไม่ยอมก้มหัวให้คนเลวไร้มารยาท
บทความถัดไปสีสัน..ช็อตเด็ด ‘บิ๊กตู่’นำคณะลงพื้นที่จ.สุรินทร์ บีบแตรปล่อยรถ-เซลฟี่กับชาวบ้าน