กอ.รมน.ผ่านฉลุยประเมินองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ‘โฆษกหนึ่ง’ชูปฏิญญา 6 ข้อยึดแนวปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ( สำนักนายกรัฐมนตรี ) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า ล่าสุดมีการสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ของหน่วยในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 23 หน่วย ซึ่งกอ.รมน เป็น 1 ใน 3 หน่วยงานที่สามารถผ่านการประเมินเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ในนามบุคลากร ของกอ.รมน. มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา รวมทั้งคุณธรรมด้านอื่นๆ ที่จะนำพาองค์กรให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน ทั้งยังปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา

พล.ต.ธนาธิป กล่าวว่า มีปฏิญญา 6 ข้อ ดังนี้ ข้อ1. พวกเราจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ข้อ2. พวกเราจะรักกัน สามัคคีกัน ช่วยเหลือกันในการทำงาน และ อยู่เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ข้อ3.พวกเราจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรอย่างเคร่งครัด ข้อ4. พวกเราจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ข้อ5. พวกเราจะประหยัด ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ข้อ 6. พวกเราจะทำงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กอ.รมน.จะสร้างบุคลากรที่ดี มีความประพฤติปฏิบัติที่สะท้อน การมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทย เพื่อสร้างสังคมที่ดีต่อไป

บทความก่อนหน้านี้‘ธรรมนัส’​ ลุยแก้แล้งสุรินทร์ ดันแผนพัฒนาอ่างเก็บน้ำฯ หวังเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน
บทความถัดไปเสือซุ่ม ? ที่ชื่อว่า “เจมส์ มาร์” และ “บอย ปกรณ์ “