“เฉลิมชัย” ลงนามแบ่งงาน 3 รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรฯ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม มีรายงานว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามในคำสั่งที่ 1662/2562 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 มอบหมายหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วย 3 คนสั่งและปฏิบัติการแทนรัฐมนตรี โดยร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า กำกับดูแลกรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการเกษตร สักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) องค์การตลาดเพื่อการเกษตร(อตก.) น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ กำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) นายประภัตร โพธสุธน กำกับดูแลกรมปศุสัตว์ กรมการข้าว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารชาติ องค์การสะพานปลา

บทความก่อนหน้านี้‘ศรีสุวรรณ’เตรียมตั้งโต๊ะลงชื่อค้านหวย 12 นักษัตร โรงเจตลาดยิ่งเจริญ
บทความถัดไปฉัตรสุมาลย์ : กานเจ็นจุงก้า