“เทวัญ” เปิดการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค พิทักษ์สิทธิตามรธน.

ประเดิมงานแรก! “เทวัญ” เปิดการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคตามรธน. 60 กำหนด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในพิธีเปิดการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคที่สำนักงาน ก.พ. (เดิม) ชั้น 1 ว่า สืบเนื่องจากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 46 บัญญัติให้สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง บุคคลย่อมมีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคที่มีความเป็นอิสระ โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และเพื่อรองรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงได้ตราพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ขึ้น โดย พ.ร.บ.ดังกล่าว กำหนดให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือผู้ซึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นนายทะเบียนกลาง มีหน้าที่รับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคได้ทั่วราชอาณาจักร และกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นนายทะเบียนประจำจังหวัด ทำหน้าที่รับจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคภายในจังหวัดนั้น

นายเทวัญ กล่าวว่า พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้จัดให้มีพิธีเปิดการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ให้แก่กลุ่มบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยในวันนี้ถือเป็นการเปิดตัวการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคอย่างเป็นทางการ โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฝั่ง ก.พ. (เดิม) ส่วนจังหวัดอื่น ๆ สามารถแจ้งได้ที่ศาลากลางจังหวัด โดยรายละเอียดของสถานที่รับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้รมต.เทวัญ ไม่หวั่นคดีหุ้น ยันไม่เกี่ยวกับสื่อ-โอนคืนแล้ว เผย แม่ร้องไห้ทุกครั้งที่ดูข่าว
บทความถัดไป“เทวัญ” เผย “ชาติพัฒนา” ประชุมส.ส.พร้อมร่วมอภิปรายนโยบายรบ.