เปิดร่างนโยบายรบ.ร่างแรก ก่อนเติมแก้รธน. บัตรคนคน-ที่ดิน-กัญชา ทำเร่งด่วนปีแรก

เปิดร่างนโยบายรัฐบาล ร่างแรก ก่อนเติมแก้ไขรัฐธรรมนูญ บัตรคนคน-แก้ปัญหาที่ดิน ทำเร่งด่วนปีแรก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับร่างนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภา ซึ่งเป็นร่างฉบับแรก ก่อนที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขในที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม โดยเริ่มแรกไม่มีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อมีการทวงถามและกดดันจากพรรคประชาธิปัตย์(พปชร.) จึงมีการเขียนเรื่องการสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ในร่างนโยบาย

สำหรับร่างคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ร่างแรก มีการกำหนดหลักการในการบริหารราชการในช่วง 4 ปี ไว้ 3 ข้อหลัก โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 การยึดมั่นใน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การพัฒนาประเทศตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาล ที่ 9 การมุ่งแก้ไขปัญหาปากท้อง การสร้างรายได้ให้ประชาชน ชุมชนและการลดความเหลื่อมล้ำ

ส่วนนโยบายเร่งด่วนในช่วง 1 ปีแรกของรัฐบาล ที่สำคัญ อาทิ การสานต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ การแก้ปัญหาที่ดิน มาตรการเศรษฐกิจ ความยากจนและรายได้การเกษตร และมีหัวข้อสำคัญเรื่องเร่งศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชาทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ส่วนที่ 3 เป็นนโยบายรัฐบาลในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่เน้นด้านความมั่นคง การสร้างความเข้มแข็งฐานราก การสาธารณสุข การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการป้องกันการทุจริต ขณะที่งบประมาณนั้นเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอย่างไรก็ตามร่างคำแถลงนโยบายนี้เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้หวั่นขัดกฎหมาย งดประชุมครม.​ วันที่ 23ก.ค. ขอผ่านแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อน
บทความถัดไปชง“จุรินทร์”เร่งจบอาร์เซ็ปและฟื้นเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู