“บิ๊กตู่” ถกครม.นัดแรกตั้ง”ดิสทัต”เป็นเลขานายกฯ

วันที่ 16 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม.นัดแรกว่า ครม.เห็นชอบแต่งตั้งนายดิสทัต โหตระกิตย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส่วนตำแหน่งอื่นๆ เช่น โฆษกรัฐบาล ยังไม่ได้มีการแต่งตั้ง

รายงานข่าวแจ้งว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแนวทางการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ดังนี้ 1.กรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 2. กรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคน ให้นำเสนอครม.พิจารณามอบหมายเป็นหลักการให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และ3. กรณีที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นำเสนอครม.พิจารณามอบหมายเป็นหลักการให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

นอกจากนี้ ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)เสนอการแต่งตั้ง นายดิสทัต โหตระกิตย์ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป และครม.มีมติเห็นชอบตามที่สลน.เสนอมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ครม.มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ดังนี้ 1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 2.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 3. นายวิษณุ เครืองาม 4. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 5. นายอนุทิน ชาญวีรกูล อย่างไรก็ตาม 2.ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกฯเสียก่อน

บทความก่อนหน้านี้“นิพนธ์” ยันรัฐบาลใส่นโยบายแก้รธน.เป็นวาระเร่งด่วน
บทความถัดไป“บิ๊กตู่” มอบหนังสือ 3 เล่มพร้อมลายเซ็นให้ ครม.ใหม่ ขอบคุณขอให้ประสบความสำเร็จ