กสถ.ยันไร้ทุจริตสอบบรรจุอปท. ใช้ข้อสอบใหม่ทั้งหมด แจงชื่อซ้ำเพราะพิมพ์ผิด ค่าสมัครเหลือเป็นรายได้แผ่นดิน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดเผยว่า หลังการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาค ก. และ ภาค ข.ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ในสนามสอบ 27 จังหวัด จากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2562 จำนวน 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา เพื่อบรรจุแต่งตั้งในเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลทุกระดับ และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศ ขณะนี้ กสถ.ออกประกาศยืนยันว่าการสอบดังกล่าวยังไม่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือข้อสอบรั่ว แต่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากความผิดพลาดในบางประเด็น โดยใช้ชื่อหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแทนการใช้คำว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ในส่วนของใบปะหน้าข้อสอบซึ่งเป็น ”ข้อแนะนำ” ที่เชื่อว่ามีการผลิตข้อสอบจากสำเนาเก่า

“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชี้แจงว่า เป็นข้อความที่อยู่ในปกหน้าของแบบทดสอบ เป็นการอธิบายวิธีการทำข้อสอบปรนัยให้ผู้เข้าสอบได้ทราบ ไม่มีผลกระทบกับการทำแบบทดสอบหรือการตรวจให้คะแนน ประกอบกับมหาวิทยาลัยแจ้งไปยังสถานที่สอบให้กรรมการคุมสอบแจ้งผู้เข้าสอบทราบและแก้ไขข้อความดังกล่าวให้ถูกต้องแล้ว ประเด็นนี้ กสถได้รับการรายงานตั้งแต่วันสอบ โดยแจ้งให้ผู้เข้าสอบขีดฆ่าข้อความทิ้งแล้วลงลายมือชื่อกำกับไว้ เนื่องจากมีความบกพร่องในระบบการพิมพ์ข้อสอบของโรงพิมพ์ที่ จ.สมุทรสาคร ผู้รับงานจ้างจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ส่วนตัวเห็นว่าเป็นความผิดพลาดอย่างแรง และอาจมีผลกับการจัดจ้างในครั้งต่อไป“ นายอัษฎางค์กล่าว และว่าสำหรับคำถามคำตอบหากมีความผิดพลาด ถ้าไม่มีคำตอบที่ถูกต้องให้แจ้ง กสถ.ทราบ จากนั้นจะแจ้งให้ระบบการตรวจข้อสอบให้คะแนนฟรีในวิชานั้น

นายอัษฎางค์กล่าวอีกว่า สำหรับประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานหรือเนื้อหาของข้อสอบที่มีข่าวการใช้หรือคัดลอกจากข้อสอบเก่าของหน่วยงานอื่น ขอชี้แจงว่า การสอบแข่งขันมีการกำหนดขอบเขตเนื้อหาวิชาเฉพาะเจาะจงที่จะใช้เพื่อการทดสอบให้ได้บุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น ในภาค ก.มีการกำหนดให้สอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการของ อปท. 11 กฎหมาย หน่วยงานอื่นไม่มีการสอบในวิชาดังกล่าว หรือการสอบภาค ข.จะกำหนดให้สอบในวิชาที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานใน อปท.ในตำแหน่งนั้น เพราะฉะนั้นวิชาต่างๆ ส่วนใหญ่จึงเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

“การออกข้อสอบมีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์การเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่จะออกข้อสอบ ไม่เป็นติวเตอร์หรือผู้สอนพิเศษ หรือผู้จัดทำเอกสารหรือคู่มือเตรียมสอบที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ คณบดีที่รับผิดชอบในศาสตร์สาขานั้นเป็นผู้กลั่นกรองและคัดเลือก และต้องแจ้งรายชื่อคณาจารย์ที่เป็นกรรมการออกข้อสอบดังกล่าวเพื่อตรวจสอบด้วย และการออกข้อสอบกำหนดให้ดำเนินการในสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น แต่ละวิชาต้องให้คณาจารย์ในสาขานั้นอย่างน้อย 3 คน เป็นผู้ออกข้อสอบโดยการเขียนด้วยลายมือของผู้ออกข้อสอบไม่ให้พิมพ์ เพื่อป้องกันการทำสำเนา และต้องออกข้อสอบจำนวนอย่างน้อย 5 เท่าของจำนวนข้อที่ใช้ในการสอบ” ประธาน กสถ.กล่าว

นายอัษฎางค์กล่าวอีกว่า งบประมาณที่ใช้ในการสอบแข่งขันในแต่ละครั้งใช้จากเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 300 บาท ไม่มีการตั้งงบประมาณจากส่วนราชการสนับสนุน เงินค่าสมัครจะใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการสอบ ขั้นตอนการดำเนินการสอบภาค ก. สอบภาค ข. สอบภาค ค. ถึงขั้นตอนการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ การใช้จ่ายงบประมาณจะถูกตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ เช่นเดียวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานราชการอื่นหรือส่วนงบประมาณที่เหลือจากการใช้จ่ายในการสอบแข่งขันทั้งหมดจะต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ที่ผ่านมา มีการนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินไปแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

บทความก่อนหน้านี้กนอ.ผุดนิคมตปท.หนุนสตาร์ตอัพ ชง’สุริยะ’เคาะงบดิจิทัลหนุนธุรกิจขนาดเล็ก
บทความถัดไป‘อนุทิน’ ถกนักวิชาการ นักวิจัย ญี่ปุ่น-สหรัฐ ดันนโยบายกัญชาสร้างรายได้ให้ปท.